Nowe smartwatche na Baselworld 2016

Ba­sel­world to orga­ni­zo­wana od 1917 roku impreza, która dotych­czas koja­rzyła się wyłącz­nie z kla­sycz­nymi zegar­kami i biżu­te­rią. Tego­roczna edy­cja tych pre­sti­żo­wych tar­gów poka­zała jed­nak, że smar­twat­che sta­no­wią nowy obiekt zain­te­re­so­wa­nia świa­to­wych gigan­tów. W ich trak­cie zapre­zen­to­wany został sze­reg nowych modeli inte­li­gent­nych zegar­ków.

Jed­nym z nich był Nixon Mis­sion z Android Wear będący nowym kon­ku­ren­tem dla Casio. Smart­ze­ga­rek stwo­rzony został z myślą o oso­bach lubią­cych spę­dzać czas wolny na świe­żym powie­trzu. Znaj­dziemy tu mię­dzy innymi funk­cję namie­rza­nia GPS bez­po­śred­nio z koperty oraz wspar­cie dla sur­fe­rów w postaci sto­sow­nego opro­gra­mo­wa­nia i odpor­no­ści na wodę. Cena urzą­dze­nia to 400 dola­rów.

nixon-mission

W trak­cie imprezy zapre­zen­to­wane zostały także smar­twat­che (a wła­ści­wie ich kon­cep­cje) Fos­sil Group. Jeżeli cho­dzi o moż­li­wo­ści tech­no­lo­giczne, to urzą­dze­nia te kon­ty­nu­ować mają roz­wią­za­nia poprzed­niego modelu, czyli Q Foun­dera. Bar­dziej sku­piono się tu na aspek­cie wizu­al­nym smartzegar­ków. Podzie­lone zostały one na wer­sje dam­skie oraz męskie, dając użyt­kow­ni­kom moż­li­wość wyboru wykoń­cze­nia oraz pasków. Wer­sja dla kobiet i męż­czyzn róż­nić ma się także wiel­ko­ścią koperty.

7447-6d51a3ca2b4af5735701e00d9852b08a

Źró­dło: Blo­om­berg. com
Źró­dła obraz­ków: Able­wear.net, Cnet. com, Thetrendspotter.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na