Nowe szczegóły na temat LG G Watch

Je­den z naj­cie­kaw­szych smar­twat­chy ostat­nich mie­się­cy, o któ­rym już pi­sa­łem kil­ku­krot­nie – LG G Watch, we­dług naj­now­szych wie­ści, bę­dzie wy­róż­niał się nie tyl­ko tym, że zo­sta­nie on naj­praw­do­po­dob­niej pierw­szym smar­twat­chem z no­wym sys­te­mem An­dro­id We­ar i ko­rzy­sta­ją­cym gar­ścia­mi z Go­ogle Now.

LG G Watch kolory

Obrazek z strony producenta

Tym, co go wy­róż­ni wśród kon­ku­ren­cji jest rów­nież wo­do­od­por­ność na wo­dę i kurz. Są to nie­zbyt czę­ste de­kla­ra­cje pro­du­cen­tów. Pó­ki co jesz­cze nie wia­do­mo na ja­ką głę­bo­kość bę­dzie moż­na go za­nu­rzyć. Naj­cie­kaw­szym jed­nak ele­men­tem bę­dzie fakt, że bę­dzie on „al­ways on”. Użyt­kow­ni­cy nie bę­dą mu­sie­li na­ci­skać ja­kich­kol­wiek przy­ci­sków, aby wy­świe­tlić in­for­ma­cje na ekra­nie.

LG G Watch

Obrazek z strony producenta

Z in­nych in­for­ma­cji, któ­re war­to za­no­to­wać jest to, że spo­dzie­wać się go moż­na w trak­cie naj­bliż­szych trzech mie­się­cy, a je­go ce­na pla­so­wać się ma na po­zio­mie oko­ło 180 fun­tów. Nie wiem jak Wy, ale sam je­stem nie­zmier­nie cie­kaw, jak smar­twatch za­pre­zen­tu­je się w osta­tecz­nym roz­ra­chun­ku. Za­po­wia­da się bo­wiem urzą­dze­nie bę­dące w znacznym stopniu ewo­lu­cją, a moż­li­we na­wet, że dzię­ki no­we­mu sys­te­mo­wi sta­nie się on na­wet ma­łą re­wo­lu­cją wśród te­go ty­pu ga­dże­tów.

Niedawno również ruszyła strona tego smartwatcha: lg.com/global/gwatch

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na