Nowy smartwatch Asus ZenWatch zaprezentowany!

Te­go­rocz­ne tar­gi IFA ob­fi­tu­ją w ma­sę pre­zen­ta­cji roz­ma­itych smar­twatchy. Już wcze­śniej pi­sa­łem cho­ciaż­by o in­te­li­gent­nym ze­gar­ku od So­ny oraz o po­sia­da­ją­cym nie­zwy­kły de­sign smar­twatch LG G Watch R.

Jak moż­na się jed­nak by­ło spo­dzie­wać, w tym ro­ku nie tyl­ko ci pro­du­cen­ci po­ka­za­li swo­je urzą­dze­nia. Asus już wcze­śniej za­po­wia­dał chęć wpro­wa­dze­nia do sprze­da­ży wła­sne­go urzą­dze­nia i te­raz wła­śnie mie­li­śmy oka­zję ofi­cjal­nie prze­ko­nać się, że już nie­dłu­go znaj­dzie się on w sprze­da­ży. Co jed­nak ofe­ru­je za­pre­zen­to­wa­ny smar­twatch Asus Ze­nWatch?

Asus Zenwatch official

Obrazek pobrany z talkandroid.com

Pro­du­cent ze­gar­ka po­sta­no­wił iść za za­sa­dą mó­wią­cą, że aby pro­dukt do­brze się sprze­dał – mu­si tak­że od­po­wied­nio się pre­zen­to­wać. Dla­te­go i tym ra­zem ma­my do czy­nie­nia z ze­gar­kiem, któ­ry wy­glą­da co naj­mniej do­brze. Obu­do­wa jest zbu­do­wa­na ze sta­li nie­rdzew­nej, na­to­miast pa­sek wy­ko­na­ny jest ze skó­ry. Do­dat­ko­wo de­li­kat­nie za­gię­te szkło spra­wia, że pre­zen­tu­je się on bar­dzo do­brze. Oczy­wi­ście ca­łość kon­struk­cji bę­dzie wo­do­od­por­na. Z po­cząt­ku jak nie nie­go spoj­rzy­my, nie znaj­dzie­my róż­nic mię­dzy nim a tra­dy­cyj­nym ze­gar­kiem. Za­ba­wa za­czy­na się do­pie­ro kie­dy za­mie­rza­my wgłę­bić się w je­go moż­li­wo­ści.

smartwatch Asus ZenWatch

obrazek pobrany z geeky-gadgets.com

Pod wzglę­dem ofe­ro­wa­nych funk­cji nie po­win­ni­śmy na­rze­kać. Smar­twatch bę­dzie pra­co­wać pod kon­tro­lą sys­te­mu mo­bil­ne­go An­dro­id We­ar, współ­pra­cu­jąc ze smart­pho­na­mi ba­zu­ją­cy­mi na sys­te­mie ope­ra­cyj­nym An­dro­id 4.3 lub now­szym. Do­dat­ko­wo, aby sys­tem od­po­wied­nio pa­so­wał do sty­lo­we­go ze­gar­ka, wzbo­ga­co­ny zo­stał o au­tor­ską na­kład­kę Ze­nUI. Ten mo­del, po­dob­nie jak w przy­pad­ku kon­ku­ren­cji, po­sia­dać bę­dzie apli­ka­cję wspo­ma­ga­ją­ce ak­tyw­ność fi­zycz­ną. Z cie­kaw­szych do­dat­ków jest moż­li­wość wy­ci­sze­nia dźwię­ku po­łą­cze­nia po­przez przy­kry­cie dło­nią ekra­nu.

Jak wi­dać, smar­twatch Asus Ze­nWatch pre­zen­tu­je się so­lid­nie. Są­dzę, że mo­że w peł­ni kon­ku­ro­wać z in­te­li­gent­ny­mi ze­gar­ka­mi kon­ku­ren­cji. Mo­że­my się go spo­dzie­wać na prze­ło­mie 3 i 4 kwar­ta­łu te­go ro­ku, a kosz­to­wać ma 199 Eu­ro.

Na­to­miast ja sam za­pra­szam ju­tro do ko­lej­ne­go prze­glą­du smar­twatchy z te­gorocznych tar­gów IFA.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na