Nowy smartwatch od HP

Firma HP wypu­ściła wła­śnie na rynek swój nowy smar­twatch. Tym razem powstał on we współ­pracy z ame­ry­kań­skim pro­jek­tan­tem, Isaa­cem Mizrahim i jest ukło­nem w stronę kobiet.

Smar­twatch jest wysa­dzany krysz­tał­kami Swa­ro­vskiego i posiada śred­nicę 42 mili­me­trów, co wydaje się nieco zbyt dużo jak na dam­ski zega­rek, ale w tym przy­padku pre­zen­tuje się to nie­zwy­kle korzyst­nie.

Isaac-Mizrahi-smartwatch-1

Ko­mu­ni­katy zostały tu ogra­ni­czone do mini­mum – jak uza­sad­niają twórcy, ma to być przede wszyst­kim zega­rek. Spo­dzie­wać możemy się tu wyłącz­nie powia­do­mień na temat połą­czeń i SMSów przy­cho­dzą­cych oraz aler­tów wysy­ła­nych przez Blu­eto­oth.

Smar­tw­tach dostępny jest w wer­sji zło­tej oraz srebr­nej, razem ze skó­rza­nymi, wymien­nymi paskami. Jego cena to 249 dola­rów.

Źró­dło: Ware­able. com
Źró­dła obraz­ków: Fone­arena.com, Tech­ti­mes. com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na