Nowy smartwatch promowany przez will.i.am.

will.i.am

Obrazek pobrany z www.independent.co.uk

Z każ­dym mie­sią­cem przy­by­wa smar­twat­chy war­tych uwa­gi. Tym ra­zem ma­my do czy­nie­nia z ko­lej­nym odła­mem, któ­ry nie chce się przy­pi­sać do kon­kret­ne­go sys­te­mu ope­ra­cyj­ne­go. Po­wo­dem jest mię­dzy in­ny­mi fakt, że tym ra­zem nie stoi za nim żad­na ze zna­nych nam kor­po­ra­cji, lecz zna­ny wie­lu oso­bom wo­ka­li­sta will.i.am, udzie­la­ją­cy się cho­ciaż­by w ze­spo­le Black Ey­ed Pe­as.

Smar­twatch PULS, któ­ry nie­ba­wem zo­ba­czy­my ja­ko i. am+, ma być ko­lej­nym urzą­dze­niem zu­peł­nie nie­za­leż­nym od te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go. Ozna­cza to ty­le, że nie bę­dzie­my po­trze­bo­wać te­le­fo­nu do wy­ko­ny­wa­nia po­łą­czeń i smsów. Po­sia­dać ma 16 GB wbu­do­wa­nej pa­mię­ci oraz 1 GB pa­mię­ci ope­ra­cyj­nej, ak­ce­le­ro­metr, mo­du­ły GPS czy Wi­fi.

i.am+

Obrazek pobrany z strony forums.connectedly.com

Wy­róż­ni­kiem pro­duk­tu jest fakt, że wo­kół nie­go ma po­wstać ca­ły eko­sys­tem. Ope­ro­wać ma na zmo­dy­fi­ko­wa­nej wer­sji An­dro­ida, a jed­ną z je­go naj­waż­niej­szych cech ma być ko­mu­ni­ka­cja ze spe­cjal­nie stwo­rzo­ną w póź­niej­szym cza­sie odzie­żą czy ple­ca­kiem. Ma to tym sa­mym być we­dług twór­ców zu­peł­nie no­wa kate­goria pro­duk­tów. Do­dat­ko­wo bę­dzie po­sia­dać opcje spo­łecz­no­ścio­we czy też wspo­ma­ga­ją­ce ak­tyw­ność fi­zycz­ną.

Urzą­dze­nie to pre­zen­tu­je się z pew­no­ścią bar­dzo cie­ka­wie i są­dzę, że war­to zwró­cić na nie uwa­gę – szcze­gól­nie, że stoi za nim oso­ba do­syć po­pu­lar­na, któ­ra ma szan­sę zro­bić tro­chę szu­mu w ce­lu pro­mo­cji. Czy jed­nak na­praw­dę osią­gnie suk­ces? To ra­czej kwe­stia te­go czy lu­dzie już są go­to­wi na in­te­li­gent­ne ubra­nie.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na