Octopus – smartwatch dla najmłodszych

Smar­twat­che dla naj­młod­szych zna­cząco róż­nią się od ich „doro­słych” wer­sji i to nie tylko pod kątem wyglądu. Urzą­dze­nia te wypo­sa­żone są bowiem w funk­cje słu­żące zarówno dzie­ciom, jak i ich rodzi­com – pozwa­lają loka­li­zo­wać pocie­chy i pil­no­wać je. Jed­nym z tego typu smart­ze­gar­ków jest Octo­pus Smar­twatch.

Jak przy­znają twórcy, głów­nym jego zada­niem jest nauka dobrych nawy­ków i przy­zwy­cza­ja­nie dzieci do regu­lar­no­ści. Efek­tywne dzia­ła­nie wyświe­tla­cza ma tu być moż­liwe za sprawą pre­zen­to­wa­nia na nim nie­wiel­kiej ilo­ści infor­ma­cji. Urzą­dze­nie wypo­sa­żone jest w 600 iko­nek zwią­za­nych z pod­sta­wo­wymi czyn­no­ściami dnia codzien­nego. Potrak­to­wać można je zatem jako dzie­cięcy kalen­darz z dzien­nym har­mo­no­gra­mem.

octopus smartwatch

Ikonki nie służą tu wyłącz­nie do dys­cy­pli­no­wa­nia dziecka, lecz rów­nież do przy­zwy­cza­ja­nia go do planu dnia i kon­cep­cji czasu. Octo­pus auto­ma­tycz­nie przy­po­mina malu­chowi o zbli­ża­ją­cych się zada­niach.

Smart­ze­ga­rek stwo­rzony został z myślą o użyt­kow­ni­kach od 3 do 8 roku życia – rośnie on razem z dziec­kiem i dosto­so­wuje obo­wiązki do jego wieku i umie­jęt­no­ści.

Cena urzą­dze­nia to 89 dola­rów. Za wer­sję z ośmior­niczką w roli sta­cji doku­ją­cej zapła­cić będzie trzeba nato­miast 129 dola­rów. Octo­pus Smar­twatch będzie dostępny w sprze­daży od marca 2017 roku.

Źró­dło: Geeky-gadgets.com
Źró­dła obraz­ków: Die-smar­twatch.de

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na