Okrągły smartwatch od Samsunga?

Wczo­raj wspo­mi­na­łem o za­po­wie­dzi no­we­go smar­twat­cha od HP, któ­ry wy­róż­niał się przede wszyst­kim nie­ba­nal­nym de­si­gnem – okrą­głą tar­czą. Po­mysł ten wzbu­dził du­żo po­zy­tyw­nych re­ak­cji mię­dzy in­ny­mi przy pre­mie­rze Mo­to 360.

Samsung prototype

Obrazek pobrany z digitaltrends.com

Tym ra­zem Sam­sung dał do zro­zu­mie­nia, że fir­ma tak­że pla­nu­je za­pre­zen­to­wać nie­dłu­go ta­kie­go smar­twat­cha. Wszyst­ko przez zło­żo­ne nie­daw­no przez nich wnio­ski pa­ten­to­we, z któ­rych moż­na wy­wnio­sko­wać, że w przy­szło­ści fir­ma za­pre­zen­tu­je aż 3 ze­gar­ki te­go ty­pu.

Do­dat­ko­wo to, cze­go moż­na się do­wie­dzieć o praw­do­po­dob­nych po­su­nię­ciach pro­du­cen­ta, to fakt, że kon­tro­la nad ni­mi opie­rać się bę­dzie na pod­sta­wie ge­stów wy­kry­wa­nych przez ka­mer­ki za­war­te na bran­so­le­cie smar­twat­cha.

Nie­ste­ty nic wię­cej nie wia­do­mo na te­mat dal­szych pla­nów pro­du­cen­ta. Cie­szy jed­nak to, że Sam­sung tak moc­no pra­gnie uroz­ma­icić swo­je port­fo­lio smar­twat­chy (by­le nie po­padł w roz­drob­nie­nie, jak w przy­pad­ku smart­pho­nów).

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na