Oto i on – smartwatch Pebble w kolorze!

Peb­ble Time – tak nazy­­wa się nowe dzie­c­ko fir­my z Palo Alto – fir­my, któ­­ra jako pier­w­sza przed­sta­­wi­­ła pra­w­dzi­­we­­go sma­r­twa­t­cha, sprze­da­ne­go za pośre­d­ni­c­twem ser­wi­­su Kic­k­sta­r­ter w ilo­­­ści ponad milio­­na egze­m­pla­­rzy.

pebbletime

Co jest w nim nowe­go? Prze­de wszyst­kim lek­ko zakrzy­wio­ny kolo­ro­wy wyświe­tlacz w tech­no­lo­gii e-ink. Do tego jest znacz­nie cień­szy od swo­je­go pro­to­pla­sty. Wyso­kość koper­ty mie­rzy teraz jedy­nie 9,5 mm, czy­li jest 20% cień­szy od poprzed­ni­ka. Jest rów­nież lżej­szy, wodo­od­por­ny i posia­da mikro­fon (do wysy­ła­nia odpo­wie­dzi oraz nagry­wa­nia nota­tek gło­so­wych).

Mimo zasto­so­wa­nia kolo­ro­we­go wyświe­tlacza (któ­ry, jak w poprzed­nim mode­lu, zawsze jest włą­czo­ny), pro­du­cent zapo­wia­da tydzień dzia­ła­nia na jed­nym łado­wa­niu. Ekran Peb­ble Time osa­dzo­ny w sta­lo­wej koper­cie przy­kry­ty jest szy­bą Goril­la Glass, a gdy zechce­my zmie­nić pasek, może­my wyko­rzy­stać ten od nasze­go sta­re­go ana­lo­ga (pod warun­kiem, że jest w stan­dar­dzie 22 mm). Zega­rek jest kom­pa­ty­bil­ny ze wszyst­ki­mi apli­ka­cja­mi stwo­rzo­ny­mi dla poprzed­niej posta­ci smar­twat­cha Peb­ble.

pebblekolory

Do wybo­ru mamy trzy wer­sje kolo­ry­stycz­ne Peb­ble Time:

  • w czar­nej obu­do­wie z czar­nym sili­ko­no­wym paskiem i czar­nym fron­tem,
  • w bia­łej obu­do­wie z bia­łym sili­ko­no­wym paskiem i srebr­nym fron­tem,
  • w czer­wo­nej obu­do­wie z czer­wo­nym sili­ko­no­wym paskiem i czar­nym fron­tem.

Na zega­rek moż­na już skła­dać zamó­wie­nia i w zależ­no­ści od opcji, któ­rą wybie­rze­my, będzie kosz­to­wał nas od 159 do 179 dola­rów ame­ry­kań­skich (regu­lar­na cena to 199 USD). By pro­du­cent przy­stą­pił do pro­duk­cji, ogło­sił zbiór­kę na kick­star­terze i popro­sił o wspar­cie w wyso­ko­ści 500 tysię­cy dola­rów. W nie­ca­łe 24 godzi­ny od otwar­cia zbiór­ki wyma­ga­na kwo­ta zosta­ła prze­kro­czo­na szes­na­sto­krot­nie, a do koń­ca zbiór­ki jesz­cze 30 dni! Pierw­sze dosta­wy w maju tego roku. My już zacie­ra­my ręce, a Wy?

Obrazki pobrane ze strony zbiórki Pebble Time w serwisie kickstarter.

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na