Parę nowych informacji na temat smartwatcha LG G Watch R z targów IFA

Po­d­czas te­­go­rocz­nych ta­r­gów zgo­d­nie z za­­po­­wie­­dzia­­mi za­­pre­­ze­n­to­­wa­­no cie­­ka­­we­­go sma­r­twa­t­cha LG G Watch R. W prze­­ci­­wie­ń­stwie do po­­prze­d­ni­­ka cha­­ra­k­te­­ry­­zu­­je się zde­­cy­­do­­wa­­nie le­p­szym wy­­glą­­dem. Jest on ko­­le­j­nym sy­m­bo­­lem te­­go, że sma­r­twa­t­che nie po­­w­sta­­ły je­­dy­­nie dla fa­­nów no­­wi­­nek te­ch­no­­lo­­gi­cz­nych. Mo­­del LG, o któ­­rym jest mo­­wa, jest ca­ł­kiem cie­­ka­­wym wy­­bo­­rem dla osób, pra­­gną­­cym ku­­pić in­­te­­li­­gen­t­ny ze­­ga­­rek. Po­­ni­­żej przed­sta­­wię no­­we in­­fo­r­ma­­cje na je­­go te­­mat.

LG G Watch R

Obrazek z phoneandroid.com

 

Rewelacyjny ekran w małej obudowie

Nie­wąt­pli­wie ekra­ny LG w to­po­wych pro­duk­tach te­go pro­du­cen­ta są wy­so­kiej ja­ko­ści. Nie ina­czej jest w przy­pad­ku te­go ze­gar­ka. Pro­du­cent sam za­pew­nia, że wi­docz­ność ekra­nu bę­dzie bar­dzo do­bra na­wet w moc­nym świe­tle sło­necz­nym. Jest to nie­wąt­pli­wie du­ży plus, któ­ry we­dług mnie po­wi­nien być stan­dar­dem w smar­twat­chach.

 

Ładny lecz plastikowy

LG G Watch R. jest ko­lej­nym smar­twat­chem z okrą­głą tar­czą. We­dług mnie wpły­nę­ło to zde­cy­do­wa­nie po­zy­tyw­nie na ogól­ny od­biór smar­twat­cha. Jed­nak po wzię­ciu go do rę­ki na­stę­pu­je de­li­kat­ny za­wód, po­nie­waż je­go kon­struk­cja wy­ko­na­na jest z pla­sti­ku. To bar­dzo du­ży mi­nus – po­cząt­ko­wo był on ty­po­wa­ny na pro­dukt wy­so­kiej kla­sy i mi­mo że ja­kość two­rzy­wa jest do­brej ja­ko­ści, to jed­nak ma­ły nie­smak po­zo­sta­je… Trze­ba mieć na­dzie­ję, że Mo­to­ro­la 360 za­pre­zen­tu­je się le­piej. W in­nym wy­pad­ku An­dro­id nie bę­dzie po­sia­dał żad­ne­go re­pre­zen­tan­ta z praw­dzi­we­go zda­rze­nia.

 

Smar­twatch LG G Watch R, choć jest so­lid­nym i mi­mo wszyst­ko nie­wąt­pli­wie war­tym uwa­gi pro­duk­tem, bę­dzie miał cięż­ko aby się wy­bić. Ce­na ma wy­no­sić 299 eu­ro. Za­in­te­re­so­wa­nych cze­ka więc nie­ma­ły wy­da­tek.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na