Pebble Health staje w szranki z fitness trackerami

Na smar­twat­chach Peb­ble poja­wiła się nowa funk­cja o nazwie Peb­ble Health. Wła­ści­ciele Peb­ble Time, Time Steel i Time Round mogą pobrać opro­gra­mo­wa­nie w wer­sji 3.8, by uzy­skać dostęp nowych opcji, które będą poka­zy­wać użyt­kow­ni­kowi jego dzienny i tygo­dniowy pro­gres.

Peb­ble na poważ­nie wzięło się za walkę z fit­ness trac­ke­rami. Bitwy o klien­tów mają wygrać dzięki zapro­jek­to­wa­nej we współ­pracy z Stan­for­d’s Weara­ble Health Lab plat­for­mie – o nie­zbyt ory­gi­nal­nej nazwie – Peb­ble Health.

Dzięki funk­cjom zawar­tym w Peb­ble Health smar­twatch będzie w sta­nie auto­ma­tycz­nie wykryć kiedy śpisz i kiedy się budzisz, a nawet – dzięki spe­cjal­nej apli­ka­cji – wyli­czyć ilość głę­bo­kich faz snu. Ponadto pokaże Ci śred­nią ilość prze­by­tych kro­ków na dzień (na ekra­nie wyświe­tli się żółta linia, dzięki któ­rej użyt­kow­nik będzie mógł porów­nać, czy prze­szedł wię­cej niż zazwy­czaj, czy też mniej), a także obli­czy spa­lone kalo­rie. Kolejne funk­cje mają poja­wić się w następ­nych mie­sią­cach.

pebblehealthstepssleep

„To będzie naj­bar­dziej uni­ka­towa rzecz, jaką Peb­ble jest w sta­nie wyko­nać, jeśli cho­dzi o zdro­wie i aktyw­ność – urzą­dze­nie zin­te­gruje się z Twoim dniem. ” – mówi Jacob Sor­ber, senior pro­duct mana­ger w Peb­ble. „Będziemy mogli moni­to­ro­wać aktyw­ność użyt­kow­nika i wysy­łać mu małe spo­strze­że­nia, kiedy pozosta­nie nieco w tyle ze swoją aktyw­no­ścią. ”

Plat­forma bazuje na osi czasu, na któ­rej wła­ści­ciel będzie mógł „przy­pi­nać” swoje osią­gnię­cia. Smar­twatch z plat­formą Peb­ble Health prze­ana­li­zuje śred­nią aktyw­ność użyt­kow­nika, zin­te­gruje się z jego dniem. Dzięki temu będzie w sta­nie zasu­ge­ro­wać użyt­kow­ni­kowi, że powi­nien iść na krótki spa­cer, kiedy dzienna aktyw­ność będzie poni­żej śred­niej. Warto jesz­cze dodać, dewe­lo­pe­rzy doko­nali podziału na dni robo­cze i week­endy, kiedy to aktyw­ność orga­ni­zmu może się znacz­nie od sie­bie róż­nić.

Źródło: wareable.com

Źródło obrazków: phonedog.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na