Pebble współpracuje z Windows Phone dzięki niezależnym programistom

pebble watch pro

Peb­ble Smar­twatch do­tych­czas współ­pra­co­wał je­dy­nie z naj­więk­szy­mi sys­te­ma­mi mo­bil­ny­mi: An­dro­idem oraz iOS. Win­dows Pho­ne mi­mo szyb­ko ro­sną­cej po­pu­lar­no­ści nie zy­skał uwa­gi pro­du­cen­ta smar­twat­chy. Co mo­gą zro­bić lu­dzie, któ­rzy chcie­li­by jed­nak z nie­go ko­rzy­stać (przy­po­mnij­my, że ak­tu­al­nie jest to je­den z naj­po­pu­lar­niej­szych smar­twat­chy na ryn­ku)?

Od nie­daw­na mo­gą te­go do­ko­nać dzię­ki ujaw­nio­nej nie­daw­no apli­ka­cji Peb­ble Watch Pro. Co umoż­li­wia? Mię­dzy in­ny­mi od­czy­ty­wa­nie ka­len­da­rza, wia­do­mo­ści w Twit­te­rze oraz ko­mu­ni­katów do­ty­czą­cych po­łą­cze­nia z sie­cią ko­mór­ko­wą. Wy­świe­tla tak­że ko­mu­ni­kat w przy­pad­ku ni­skie­go sta­nu ba­te­rii te­le­fonu ko­mór­ko­we­go. Ta oraz dar­mo­wa wer­sja (po­wsta­ła, aby każ­dy mógł ją prze­te­sto­wać) ofe­ru­ją rów­nież ste­ro­wa­nie mu­zy­ką w te­le­fo­nie ko­mór­ko­wym.

Wer­sja peł­na ofe­ru­jąca wszyst­kie wy­mie­nio­ne po­wy­żej funk­cje kosz­tu­je ak­tu­al­nie 1,99$. Każ­dy, kto po­sia­da te­le­fon z Win­dows Pho­ne oraz za­mie­rza za­ku­pić ten ze­ga­rek po­wi­nien ko­niecz­nie za­in­te­re­so­wać się tą apli­ka­cją.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na