Pebble zwolnił jedną czwartą pracowników

Obecne kło­poty finan­sowe firmy Erica Migi­co­vsky­’ego przy­czy­niły się do zwol­nie­nia 40 człon­ków per­so­nelu. Na co firma prze­zna­czy zaosz­czę­dzone pie­nią­dze?

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent smart­ze­gar­ków nie chce pozo­sta­wać w tyle za rywa­lami z Doliny Krze­mo­wej – stąd decy­zja o zwol­nie­niu czter­dzie­stu człon­ków per­so­nelu. Peb­ble nie daje jed­nak odczuć pro­ble­mów pie­nięż­nych swoim klien­tom; mimo cięż­kiego czasu, firma wydaje regu­larne aktu­ali­za­cje.

Bu­dżet Peb­ble wynosi 26 milio­nów dola­rów, które firma zebrała w ciągu ostat­nich ośmiu mie­sięcy. Według CEO Peb­ble suma ta jest zbyt mała na spo­kojny roz­wój przed­się­bior­stwa.

PebbleTimeRound

Ser­wis ware­able.com twier­dzi, że cię­cie kosz­tów jest widocz­nym tren­dem u pro­du­centów smart­ze­gar­ków. Na taką sytu­acje wpływa chwiej­ność akcji na rynku urzą­dzeń weara­bles od Fit­bit, nie­dawna obniżka cen Apple Watch, a także sprze­daż smart­ze­gar­ków, która jest niż­sza niż wcze­śniej zakła­dano. Dzieje się tak dla­tego, że klienci nie chcą pła­cić tyle, ile oczu­kują firmy tech­no­lo­gii weara­bles.

Nie wia­domo, ile wynosi łączna sprze­daż smart­ze­gar­ków od Peb­ble’a. Wiemy jedy­nie, że na początku poprzed­niego roku wynio­sła ponad miliona egzem­pla­rzy i kolej­nych stu tysięcy sztuk Time i Time Steel pod­czas dru­giej kam­pa­nii na Kick­star­te­rze.

Ame­ry­kań­ski pro­du­cent stara się roz­wią­zać pro­blemy finan­sowe, tra­fia­jąc do szer­szego grona klien­tów. Ma temu posłu­żyć Time Round oraz inne pro­jekty, będące na razie w fazie pro­jek­to­wa­nia Peb­ble Smart­straps.

Źródło: wareable.com
Źródła obrazków: en.wikipedia.org, haxpo.nl

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na