Pierwsze konkretne przecieki na temat zegarka od Google

Praw­do­po­dob­nie jesz­cze w tym ro­ku bę­dzie­my świad­ka­mi prezentacji pierw­sze­go Smar­twat­cha od Go­ogle. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku te­le­fo­nów i ta­ble­tów ma być on wy­ko­ny­wa­ny przez in­nych pro­du­cen­tów.

Google smartwatch - koncept

Źródło obrazka – gizmodo.com.au

Po te­gorocznych pre­zen­ta­cjach i za­po­wie­dziach no­wych smar­twat­chy przez naj­więk­szych gra­czy moż­na przy­pusz­czać, że tak­że i wy­szu­ki­war­ko­wy gi­gant praw­do­po­dob­nie nie­dłu­go przed­sta­wi swój pro­dukt. Do se­rii Ne­xu­sów nie­dłu­go ma do­łą­czyć no­wy in­te­li­gent­ny ze­ga­rek, któ­ry we­dług prze­cie­ków ma zo­stać przy­go­to­wa­ny przez ko­re­ań­ską fir­mę LG. By­ła ona od­po­wie­dzial­na za pro­jek­ty dwóch ostat­nich naj­po­pu­lar­niej­szych Ne­xu­sów. Nie­za­leż­nie od te­go LG za­po­wie­dzia­ło swo­je wła­sne opa­ski i smar­twat­che. Moż­li­we więc, że pro­du­cent bę­dzie ba­zo­wał na do­świad­cze­niu uzy­ska­nym przy pro­jek­to­wa­niu tych urzą­dzeń.

Co wie­my na te­mat spe­cy­fi­ka­cji? Bę­dzie to mo­del słab­szy od sam­sun­go­we­go Ga­la­xy Ge­ar pod wzglę­dem wy­świe­tla­cza, lecz bar­dzo po­dob­ny je­że­li cho­dzi o po­zo­sta­łe pa­ra­me­try: 4 GB prze­strze­ni dys­ko­wej oraz 512 MB RAM. Ta­kie in­for­ma­cje po­da­je ka­nał @e­vle­aks na Twit­te­rze, któ­re­go wia­ry­god­ność nie by­ła do tej po­ry kwe­stio­no­wa­na. Naj­więk­szym zna­kiem za­py­ta­nia bę­dzie licz­ba funk­cji oraz ży­wot­ność ba­te­rii. W pierw­szym przy­pad­ku mo­że­my być spo­koj­ni – na­wet je­że­li sam ze­ga­rek nie za­ofe­ru­je zbyt wie­le, to Go­ogle nie­daw­no za­po­wie­dzia­ło SDK dla urzą­dzeń no­szo­nych. Da to z pew­no­ścią po­le do po­pi­su pro­gra­mi­stom. W dru­gim przy­pad­ku mu­si­my za­cze­kać do pre­mie­ry. Jej da­ta nie jest jesz­cze zna­na, ale moż­na przy­pusz­czać, że no­wy smar­twatch po­zna świa­tło dzien­ne na kon­fe­ren­cji Go­ogla I/O, pla­no­wa­nej na ko­niec czerw­ca.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na