Pierwszy smartwatch z ekranem Mirasol już jest

Appscomm Fashioncomm A1

Źródło obrazka: fonearena.com

 

Cał­kiem nie­daw­no w skle­pach na ryn­ku chiń­skim po­ja­wił się pierw­szy ze­ga­rek z ekra­nem Mi­ra­sol (ekran od fir­my Qu­al­l­com). Jest to Ap­p­scomm Fa­shion­comm A1, któ­ry w odróż­nie­niu od naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce mo­de­li bę­dzie po­sia­dał slot na kar­tę mi­cro­SIM. Jej obec­ność jed­nak nie bę­dzie blo­ko­wa­ła moż­li­wo­ści po­łą­cze­nia urzą­dze­nia z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym.

Do­dat­ko­wo za­mon­to­wa­ny zo­stał apa­rat fo­to­gra­ficz­ny o roz­dziel­czo­ści 2 Mpix. Naj­więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie wzbu­dza jed­nak dzię­ki wspo­mnia­ne­mu na po­cząt­ku ekra­no­wi. Cha­rak­te­ry­zu­je się on czte­ro­krot­nie niż­szym po­bo­rem ener­gii od stan­dar­do­wych ekra­nów LCD, dzię­ki cze­mu po­wi­nien być on w sta­nie funk­cjo­no­wać dłu­żej niż zna­ne nam do­tych­czas smar­twat­che. Jest to zde­cy­do­wa­ny plus.

Są­dzę, że dzię­ki te­mu roz­wią­za­niu moż­na zwięk­szyć z cza­sem po­pu­lar­ność in­te­li­gent­nych ze­gar­ków. Ży­wot­ność urzą­dze­nia by­ła do­tych­czas naj­więk­szym man­ka­men­tem smar­twat­chy.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na