Podsumowanie cen smartwatchy – edycja marcowa

Ostat­nie pod­su­mo­wa­nie mia­ło miej­sce do­syć daw­no te­mu. Nie mie­li­śmy zbyt­nio oka­zji do za­uwa­że­nia zmian pod wzglę­dem cen. Czy się coś zmie­ni­ło w ostat­nich dniach? Jak moż­na się spo­dzie­wać, głów­nie po stro­nie Sam­sun­ga.

 

nowe ceny smartwatchy

Marcowe ceny smartwatchy

 1. Samsung Galaxy Gear (wersja jet black)
  • poprzednia cena – 999zł
  • aktualna cena – 846,25zł – kurtmedia.pl

   

 2. Sony Smartwatch 2 (wersja silicon)
  1. stara cena – 529 zł
  2. nowa cena – 498,90 zł – komputronik.pl

Ce­na Sam­sun­ga do­syć znacz­nie się ob­ni­ży­ła – je­że­li ktoś po­sia­da je­den z to­po­wych mo­de­li smart­pho­nów te­go pro­du­cen­ta mo­że przyj­rzeć się ak­tu­al­nej ofer­cie pod wa­run­kiem, że nie prze­szka­dza mu krót­ka (do­bo­wa) ży­wot­ność ba­te­rii. Oso­bi­ście są­dzę, że zde­cy­do­wa­nie le­piej po­cze­kać na nad­cią­ga­ją­ce mo­de­le in­te­li­gent­nych ze­gar­ków od te­go pro­du­cen­ta. Wszyst­ko za­po­wia­da, że bę­dą one znacz­nie lep­sze niż po­przed­nik.

Je­że­li cho­dzi o ze­ga­rek fir­my So­ny – tu­taj nie­ste­ty nie wi­dać zna­czą­cej zmia­ny. Ce­ny wró­ci­ły do sta­nu sprzed świąt i nic nie za­po­wia­da du­żych ob­ni­żek.

Za­pra­szam na ko­lej­ne pod­su­mo­wa­nie ce­no­we w kwiet­niu, kie­dy już świa­tło dzien­ne uj­rzy Sam­sung Ge­ar 2 (lub też wcze­śniej, je­że­li po­ja­wi się coś warte­go uwa­gi).

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na