Podsumowanie Google I/O czyli nadciąga szturm smartwatchy!

Te­go­rocz­ne Go­ogle I/O upły­nę­ło mię­dzy in­ny­mi pod zna­kiem smar­twat­chy. Po­za za­po­wia­da­nym ze­gar­kiem od LG, za­pre­zen­to­wa­no rów­nież pro­duk­ty Mo­to 360 oraz – nie­spo­dzie­wa­nie – pro­jek­ty Sam­sun­ga. Po­ni­żej do­wie­cie się, cze­go moż­na się spo­dzie­wać po tych pro­duk­tach po tym, jak uj­rza­ły już świa­tło dzien­ne.

 

LG G Watch – w wybranych państwach rewelacja – u nas przeciętnie

LG G Watch

Obrazek z lifesgoodblog.pl

LG G Watch w koń­cu po­ja­wił się na tar­gach. Jest już do­stęp­ny w przed­sprze­da­ży. Opi­nie na je­go te­mat są prze­wa­ża­ją­co po­zy­tyw­ne, głów­nie ze wzglę­du na wy­ko­rzy­sta­nie Go­ogle Now, ma­ją­ce słu­żyć użyt­kow­ni­kom w cha­rak­te­rze oso­bi­ste­go asy­sten­ta. Nie­ste­ty, jak wspo­mi­na­łem mię­dzy in­ny­mi w jed­nym z po­przed­nich ar­ty­ku­łów, pó­ki co usłu­ga ta ku­le­je w Pol­sce. Z te­go wzglę­du uży­tecz­ność urzą­dze­nia moc­no spa­dła.

Moto 360 – ciekawy design

Moto 360

Źródło obrazka – pcworld.pl

Rów­nież Mo­to­ro­la po­sta­no­wi­ła po­ka­zać swój pro­dukt w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej. Jak moż­na by­ło przy­pusz­czać, jest to je­den z naj­cie­ka­wiej pre­zen­tu­ją­cych się smar­twat­chy. Po­zna­li­śmy rów­nież je­go je­go ce­nę, któ­ra pla­so­wać się ma na po­zio­mie 249 eu­ro. Czy­ni go to jed­nym z droż­szych smar­twat­chy. Nie­ste­ty, je­go pre­mie­ra od­bę­dzie się do­pie­ro pod ko­niec la­ta.

Samsung Gear Live – mało zapowiedzi – szybka premiera

Samsung Gear Live

Obrazek pobrano z cnx-software.com

Po­ja­wi­ły się wie­ści na te­mat pre­mie­ry no­we­go smar­twat­cha od Sam­sun­ga, jed­nak nie by­ły one zbyt szcze­gó­ło­we – po­za tym, że ma ba­zo­wać na An­dro­id We­ar. Te­raz po­zna­li­śmy je­go wy­gląd, pa­ra­me­try tech­nicz­ne, przy­bli­żo­ną ce­nę oraz da­tę pre­mie­ry.

Sa­ma obu­do­wa ze­gar­ka ni­czym spe­cjal­nie się nie wy­róż­nia. Na pod­sta­wie zdjęć moż­na wnio­sko­wać, że sta­nie się głów­nym kon­ku­ren­tem dla LG G Watch. Pierw­sze wra­że­nie da­je lek­ką prze­wa­gę dla Sam­sun­ga. Pa­ra­me­try tech­nicz­ne bę­dą bar­dzo po­dob­ne jak w przy­pad­ku Ge­ar 2: ekran Su­per AMOLED, wo­do­od­por­ność oraz ak­ce­le­ro­metr wraz z ży­ro­sko­pem.

Ce­na pla­so­wać się ma na po­zio­mie 200$. Kwo­ta obo­wią­zu­ją­ca na ryn­ku eu­ro­pej­skim nie zo­sta­ła jesz­cze po­da­na. Pre­mie­ra ma się od­być już 7 lip­ca.

Zaczyna się przypływ smartwatchy

Mi­nę­ła do­pie­ro po­ło­wa ro­ku, a pre­mier no­wych mo­de­li smar­twat­chy do po­ło­wy lip­ca bę­dzie wię­cej niż przez ca­ły po­przed­ni rok. A to jesz­cze nie ko­niec – cze­ka­my na ruch ze stro­ny Mi­cro­so­ftu oraz Ap­ple.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na