Podsumowanie roku 2013 i co może przynieść rok 2014 dla Smartwatchy

Ten rok moż­na jed­no­znacz­nie okre­ślić ja­ko pro­log do bo­omu, któ­re­go moż­na się spo­dzie­wać już w przy­szłym ro­ku na smar­twat­che. Ka­mie­ni mi­lo­wych moż­na by wy­mie­nić kil­ka: po­cząw­szy od co­raz gło­śniej­szych plo­tek i do­my­słów od­no­śnie ze­gar­ka od Ap­ple, po plot­ki o wy­da­niu ze­gar­ka przez sa­mo Go­ogle, skoń­czyw­szy na fe­no­me­nal­nej po­pu­lar­no­ści kick­star­te­rów, na któ­rych by­ły pre­zen­to­wa­ne róż­ne kon­cep­cje in­te­li­gent­nych ze­gar­ków.

Popularność smartwatchy na kickstarterach

W te­go­rocz­nym roz­da­niu zde­cy­do­wa­nym zwy­cięz­cą jest Peb­ble Smar­twatch, o któ­rym mo­że­cie prze­czy­tać na ła­mach na­szej stro­ny in­ter­ne­to­wej. Ma­ło kto pew­nie przy­pusz­czał, że ma­ła fir­ma z am­bi­cja­mi zdo­ła prze­ko­nać do sie­bie rze­sze in­ter­nau­tów, aby wspar­li ich pro­jekt. Suk­ces jest, wspar­cie pro­gra­mi­stów też chy­ba bę­dzie – moż­na więc uznać, że cel zo­stał osią­gnię­ty.

Samsung wkracza do gry

W tym ro­ku mia­ła miej­sce od­sło­na Sam­sun­ga Ga­la­xy Ge­ar. Nie wszyst­kim przy­padł do gu­stu (przez wie­lu zresz­tą uwa­ża­ny za nie­wy­pał – patrz ar­ty­kuł o sprze­da­ży Ga­la­xy Ge­ar). Osta­tecz­nie nie by­ło jed­nak tak źle, jak się po­cząt­ko­wo spo­dzie­wa­no – jed­nak jak na fir­mę ta­kich roz­mia­rów moż­na by­ło się spo­dzie­wać cze­goś znacz­nie lep­sze­go, za­rów­no pod wzglę­dem wy­ko­na­nia, jak i sprze­da­ży. Po­dob­no pro­du­cent się nie pod­da­je i za­mie­rza w ko­lej­nym ro­ku wy­pu­ścić no­wą od­sło­nę smar­twat­cha. Zo­ba­czy­my wte­dy, jak po­trak­to­wał opi­nie kry­ty­ków i czy na­pra­wi błę­dy mu wy­po­mi­na­ne. Klien­ci by­wa­ją bez­li­to­śni i na­wet po­tę­ga mar­ki mo­że nie po­móc w przy­pad­ku ko­lej­ne­go fia­ska.

W tym ro­ku rów­nież zo­ba­czy­li­śmy no­we­go Smar­twat­cha od So­ny.

Google smartwatch

Zapowiedzi na rok 2014

Praw­do­po­dob­nie w przy­szłym ro­ku obok pre­mie­ry no­we­go iPho­ne’a zo­ba­czy­my rów­nież wy­cze­ki­wa­ny już od dłuż­sze­go cza­su iWatch. Co on za­pre­zen­tu­je? Za­pew­ne do­wie­my się tuż przed je­go pre­mie­rą skle­po­wą.

Tak sa­mo jest z ze­gar­kiem od Go­ogle. Wie­my tyl­ko ty­le, że wy­ku­pio­no już fir­mę zaj­mu­ją­cą się wła­śnie ta­ki­mi ze­gar­ka­mi. Cho­dzą jed­nak słu­chy, że prio­ry­te­tem ma być ba­te­ria. To był­by do­bry znak, po­nie­waż ak­tu­al­nie jest to naj­więk­sza bo­lącz­ka współ­cze­snych urzą­dzeń elek­tro­nicz­nych.

Kto jesz­cze? Cho­ciaż­by LG, o któ­rym jest in­for­ma­cja w jed­nym z naj­now­szych wpi­sów: za­po­wiedź LG na 2014 rok.

Co przy­nie­sie przy­szłość – zo­ba­czy­my. Miej­my na­dzie­ję, że za­rów­no pro­du­cen­ci, jak i kon­su­men­ci bę­dą za­do­wo­le­ni.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na