Pojawił się nowy Sony Smartwatch w Google Play

O no­wym smar­twat­chu od So­ny już wspo­mi­na­łem ja­kiś czas te­mu. Wbrew te­mu co pi­sa­łem, ze­ga­rek ten jed­nak nie bę­dzie ba­zo­wał na au­tor­skim sys­te­mie So­ny, lecz na zna­nym już czy­tel­ni­kom sys­te­mie An­dro­id We­ar. Sa­mo jed­nak po­ja­wie­nie się go w mar­ke­cie Go­ogle’a nie ozna­cza, że już mo­że­my na­być ten ze­ga­rek. Pó­ki co mu­si­my uzbro­ić się w cier­pli­wość. Czas ocze­ki­wa­nia jed­nak nie po­wi­nien być dłu­gi – we­dług za­pew­nień pro­du­cen­ta jesz­cze w tym mie­sią­cu pierw­si na­byw­cy po­win­ni się cie­szyć z no­we­go smar­twat­cha.

Sony smartwatch 3

Obrazek pobrany z strony mobilegazette.com

Ja­ko że ba­zo­wać bę­dzie na An­dro­id We­ar – nie bę­dzie po­sia­dać zbyt wie­lu funk­cji, któ­re mo­gą go wy­róż­niać wśród kon­ku­ren­cji z tym sys­te­mem. War­to jed­nak zwró­cić uwa­gę na to, że pro­du­cent za­kła­da, iż jest to pro­dukt dla lu­dzi ak­tyw­nych. Mo­że to su­ge­ro­wać so­lid­ny, gu­mo­wy pa­sek oraz wo­do­od­por­na obu­do­wa. Do­dat­ko­wo po­sia­dać ma mo­duł GPS, co po­zwo­li cho­ciaż­by śle­dzić tra­sę na­sze­go bie­gu.

Pod wzglę­dem pod­ze­spo­łów też wy­glą­da cał­kiem do­brze: 4-rdze­nio­wy pro­ce­sor, 4 GB pa­mię­ci użyt­ko­wej oraz 512 pa­mię­ci RAM po­zwo­lą mu na sto­so­wa­nie na­wet cał­kiem wy­ma­ga­ją­cych jak na smar­twatch apli­ka­cji.

Czy 3 ge­ne­ra­cja smar­twatcha So­ny ma szan­sę na suk­ces? Są­dzę, że mo­że li­czyć na po­dob­ną po­pu­lar­ność jak jej po­przed­ni­cy. Na li­de­ra szans ra­czej nie ma, ale wi­dząc ten pro­dukt i ma­ły szum wo­kół nie­go two­rzo­ny moż­na są­dzić, że nie ta­ki jest cel pro­du­cen­ta.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na