Pokazano smartwatcha HP

HP smartwatch

Obrazek pobrany z blog.gsmarena.com

Kil­ka mie­się­cy te­mu by­ła mo­wa o tym, że zna­ny pro­jek­tant Mi­cha­le Ba­stian we współ­pra­cy z HP za­pro­jek­to­wał no­we­go smar­twat­cha. W koń­cu moż­na go zo­ba­czyć na dłu­go ocze­ki­wa­nych zdję­ciach. Do je­go za­let z pew­no­ścią nie bę­dzie moż­na za­li­czyć du­żej ilo­śći usług mul­ti­me­dial­nych. Jak wi­dać jed­nak na ni­żej przed­sta­wio­nych zdję­ciach nie są one głów­nym ele­men­tem smar­twat­cha. W te­le­gra­ficz­nym skró­cie wy­mie­nię, co w nim znaj­dzie­my:

  • wyświetlanie wiadomości,
  • powiadomienia o połączeniach,
  • sterowanie odtwarzaczem muzycznym w smartphonie.
HP Watch

Obrazek pobrany z infomobile.com

Ba­te­ria po­win­na wy­star­czyć na 7 dni pra­cy. Ce­na pla­su­je się na po­zio­mie 349 do­la­rów lub 649 do­la­rów za li­mi­to­wa­ną, czar­ną edy­cję. Nie jest naj­niż­sza, lecz z pew­no­ścią ten ze­ga­rek nie ma na ce­lu być tyl­ko chwi­lo­wym ga­dże­tem, któ­ry w krót­kim cza­sie zmie­ni­my na in­ny, le­piej wy­po­sa­żo­ny mo­del.

HP Michael Bastian Smartwatch

Obrazek pobrany z gizmag.com

W sklepach pojawi się już za 3 dni czyli 7 listopada.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na