Ponad 40% niezadowolonych użytkowników smartwatcha firmy Apple deklaruje chęć zakupu kolejnej wersji

Opu­bli­ko­wano wyniki ankiety prze­pro­wa­dzo­nej wśród 330 nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków smar­twat­chy marki Apple.

Według ankiety ponad połowa z nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków Apple Watch i Apple Watch Sport prze­stała ich uży­wać w ciągu kilku tygo­dni od zakupu. Co trzeci użyt­kow­nik pod­jął tę decy­zję zale­d­wie w ciągu 2 tygo­dni od zakupu. Pozo­sta­łym wystar­czyło tylko kilka dni by stwier­dzić, że nie jest to urzą­dze­nia dla nich.

s42si-sbbl-sel

Jaka jest przy­czyna nie­za­do­wo­le­nia użyt­kow­ni­ków inte­li­gent­nych zegar­ków Apple?

Zde­cy­do­wana więk­szość ankie­to­wa­nych (89%) nie zna­la­zło szcze­gól­nej war­to­ści z uży­wa­nia zegarka, a 80% uważa, że jego funk­cje są zbyt ogra­ni­czone. Spora część nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków (około 60%) skar­żyła się na zbyt wolne dzia­ła­nie smar­twat­cha oraz krótki czas pracy na jed­nym łado­wa­niu bate­rii.

Co cie­kawe ponad połowa osób przy­znała, że Apple Watch był dla nich za trudny w użyt­ko­wa­niu.

W rezul­ta­cie 11% spo­śród nie­za­do­wo­lo­nych osób dalej używa Apple Watch każ­dego dnia, nie­wiele wię­cej bo 17% osób nosi zega­rek tylko spo­ra­dycz­nie, a co trze­cia osoba znie­chę­ciła się na tyle, że zre­zy­gno­wała cał­ko­wi­cie z nosze­nia jakich­kol­wiek smar­twat­chy.

w42sb-slbk-sel

Zaska­ku­jące, że pomimo złych ocen ponad 40% nie­za­do­wo­lo­nych użyt­kow­ni­ków dekla­ruje chęć zakupu kolej­nej wer­sji Apple Watch.

Według nie­ofi­cjal­nych infor­ma­cji następna wer­sja zegarka będzie mode­lem auto­no­micz­nym, co ozna­cza, że do odbie­ra­nia i wyko­ny­wa­nia połą­czeń nie będzie wyma­gany smart­fon.

Żródło phoneArena.com
Obrazki pobrane ze strony Apple.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Ciekawostki:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na