Porównanie dostępnych w Polsce smartwatchy

Galaxy Gear vs Smartwatch 2

Źródło obrazka: techbeat.com

Ja­ko że na świe­cie te­mat smar­twat­chy do­pie­ro racz­ku­je, licz­ba do­stęp­nych mo­de­li na ryn­ku nie po­wa­la. To, czy war­to już te­raz ku­po­wać czy nie, czę­ścio­wo na­pi­sa­łem w in­nym ar­ty­ku­le (Kto po­wi­nien się za­in­te­re­so­wać smar­twat­cha­mi). Dzi­siaj na­to­miast przed­sta­wiam po­rów­na­nie ak­tu­al­nie naj­po­pu­lar­niej­szych w Pol­sce in­te­li­gent­nych ze­gar­ków czy­li So­ny Smar­twatch 2 oraz Sam­sung Ga­la­xy Ge­ar. Za­rów­no ce­ny, jak i moż­li­wo­ści obu urzą­dzeń znacz­nie się mię­dzy so­bą róż­nią, dla­te­go też war­to za­po­znać się le­piej z tym, co so­bą pre­zen­tu­ją.

Wygląd

W tej kwe­stii zde­cy­do­wa­nie wy­gry­wa pro­dukt So­ny. Po pierw­sze: do­stęp­ne są dwa wa­rian­ty pa­ska: gu­mo­wy oraz wy­ko­na­ny z alu­mi­nium. Oczy­wi­ście ten dru­gi pre­zen­tu­je się o wie­le le­piej. Ko­lej­nym plu­sem bę­dzie to, że pa­sek ten ma uni­wer­sal­ną sze­ro­kość – w przy­pad­ku, gdy ża­den z wa­rian­tów nam nie od­po­wia­da, mo­że­my go wy­mie­nić na coś in­ne­go.

Galaxy Gear Smartwatch camera

Zdjęcie z strony www.hardwarezone.com.sg

Co w ta­kim ra­zie ofe­ru­je nam Sam­sung? Nie­ste­ty, wy­bo­ru zbyt du­że­go nie ma, po­nie­waż w pa­sek wkom­po­no­wa­na jest ka­me­ra i nie ma­my moż­li­wo­ści je­go wy­mia­ny. Plu­sem za to jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej szcze­gó­ło­wy ekran.

Wiel­kość tar­czy ze­gar­ka na­to­miast w obu przy­pad­kach jest po­dob­na. Je­den jest tro­chę szer­szy, dru­gi wyż­szy.

Opcje multimedialne

W tym przy­pad­ku So­ny jest na po­zy­cji prze­gra­nej. W mo­de­lu Sam­sun­ga ma­my moż­li­wość roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej, ro­bie­nia zdjęć, szyb­szy pro­ce­sor, now­szą wer­sję Blu­eto­otha, wy­da­wa­nie po­le­ceń gło­so­wych – od wy­bo­ru do ko­lo­ru. W przy­pad­ku So­ny­`e­go je­dy­ną prze­wa­gą jest za­sto­so­wa­nie NFC.

Nie­ste­ty, oba mo­de­le dla peł­ne­go speł­nia­nia swo­ich za­dań wy­ma­ga­ją obec­no­ści w po­bli­żu przy­pi­sa­ne­go te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go.

Bateria

W Sam­sun­gu prze­cięt­ny czas dzia­ła­nia na jed­nym ła­do­wa­niu wy­no­si dwa dni, przy in­ten­syw­nym je­go wy­ko­rzy­sty­wa­niu mo­że­my skró­cić go do jed­ne­go! Jest to jed­no­cze­śnie naj­więk­szy mi­nus te­go smar­twat­cha, bar­dzo czę­sto wy­ty­ka­ny w opi­niach użyt­kow­ni­ków. So­ny na­to­miast pre­zen­tu­je kla­sę śred­nią smar­twat­chy – w przy­pad­ku nor­mal­ne­go ko­rzy­sta­nia czas ten bę­dzie wy­no­sić 3–4 dni. W przy­pad­ku, gdy ogra­ni­cza­my się do mi­ni­mum (ale wte­dy są­dzę, że ta­kie urzą­dze­nie bę­dzie nam cał­ko­wi­cie zbęd­ne i lep­szy bę­dzie kla­sycz­ny ze­ga­rek) mo­że­my osią­gnąć na­wet ty­dzień. W tej kwe­stii plu­sa przy­zna­je­my dla So­ny.

Smartwatch 2 application

Źródło obrazka: extravaganzi.com

 

Liczba aplikacji i przystępność

Po­nie­waż urzą­dze­nie Sam­sun­ga po­sia­da znacz­nie lep­sze pa­ra­me­try oraz do­dat­ko­we wy­po­sa­że­nie – po­sia­da tak­że o wie­le więk­szą licz­bę apli­ka­cji. Co wię­cej, do­cze­kał się już cie­ka­wej mo­dy­fi­ka­cji od XDA – praw­do­po­dob­nie najwięk­szej gru­py mo­der­skiej two­rzą­cej nie­ofi­cjal­ne opro­gra­mo­wa­nia.
W przy­pad­ku in­te­li­gent­ne­go ze­gar­ka od So­ny spra­wa wy­glą­da zgo­ła ina­czej. Nie ma­my co li­czyć na spe­cjal­ne mo­dy­fi­ka­cje, po­nie­waż pro­du­cent chcąc jak najbar­dziej ob­ni­żyć ce­nę ogra­ni­czył tak­że je­go moż­li­wo­ści.

Plu­sem Smar­twatcha 2 jest wspar­cie dla znacz­nie więk­szej licz­by urzą­dzeń – naj­waż­niej­sze jest to, aby po­sia­dać smart­pho­na z An­dro­idem w wer­sji co naj­mniej 4. Urzą­dze­nie Sam­sun­ga nie­ste­ty jest kom­pa­ty­bil­ne je­dy­nie z je­go wła­sny­mi smart­fo­na­mi z An­dro­idem 4.3 (wszyst­kie star­sze oraz ta­ńsze mo­de­le nie są uwzględ­nia­ne).

Je­że­li pa­trzy­my na ce­nę to wte­dy jest du­ża szan­sa, że roz­wią­za­nie Sam­sun­ga od­pad­nie w przed­bie­gach – ce­na je­go wy­no­si ty­le, ile śred­niej kla­sy te­le­fon ko­mór­ko­wy z An­dro­idem. W przy­pad­ku So­ny Smar­twatch 2 kwo­ta jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej przy­stęp­na. W oko­li­cach 500 zł do­sta­nie­my pod­sta­wo­wą wer­sję z gu­mo­wym pa­skiem. Pod wzglę­dem har­dwa­re’u nie róż­nią się ni­czym. Jed­nak oczy­wi­ście mu­si­my pa­mię­tać, że za niż­szą ce­nę uzy­ska­my to­war o wie­le uboż­szy w funk­cjo­nal­ność, opro­gra­mo­wa­nie oraz pa­ra­me­try sprzę­to­we.

Który smartwatch ostatecznie?

Tu­taj już do Was na­le­ży wy­bór. Oba ze­gar­ki do­syć znacz­nie róż­nią się mię­dzy so­bą i w obu przy­pad­kach mu­si­my pójść na ja­kieś ustęp­stwa. So­ny Smar­twatch 2 ma ma­łą ilość opro­gra­mo­wa­nia, brak moż­li­wo­ści roz­mów z po­zio­mu ze­gar­ka oraz nie­obec­ność apa­ra­tu. W przy­pad­ku Sam­sun­ga mi­nu­sa­mi są bar­dzo krót­ki czas pra­cy na ba­te­rii, nie­wy­mie­nial­ny pa­sek oraz kom­pa­ty­bil­ność z nie­wiel­ką licz­bą urzą­dzeń.

Mam na­dzie­ję, że ar­ty­kuł ten po­mógł w wy­bra­niu naj­lep­sze­go roz­wią­za­nia. W koń­cu świę­ta już nie­dłu­go i mo­że ktoś z Was pra­gnie uczy­nić in­nej oso­bie lub so­bie ta­ki pre­zent. 😉

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na