Premiera smartwatcha Motorola Sport 360 – krótka prezentacja

Na rynku tech­no­lo­gii ubie­ral­nej zawitał właśnie smartzegarek Moto­rola Sport 360. Za dobrą cenę otrzy­mujemy smar­twat­cha z wbu­do­waną funk­cją GPS, dzięki czemu korzy­sta­nie ze smart­fona pod­czas biegu nie będzie koniecz­no­ścią.

Smar­twatch zade­biu­tował osiem­na­stego grud­nia we Fran­cji i Wiel­kiej Bry­ta­nii. Nieco póź­niej, bo ósmego stycz­nia, pojawi się w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Prze­wi­dy­wana cena urzą­dze­nia w Zjed­no­czo­nym Kró­le­stwie wynosi 219 fun­tów, a w USA 299 dola­rów.

Moto­rola Sport 360 jest dru­gim smar­twatchem Android Wear z wbu­do­wa­nym GPS-em. Przy­po­mnijmy, że wyprze­dził go kon­ku­rent od Sony, a kon­kret­nie model Smar­tWatch 3, który posia­dał tę funk­cję już wcze­śniej. Jest to bar­dzo dobre roz­wią­za­nie dla miło­śni­ków bie­ga­nia, ponie­waż moni­to­ro­wa­nie trasy nie wymaga już uży­cia smart­fonu.

01_mot_360_sport_herocombo_0062_comp_v-970-80

Wyświe­tlacz LCD o roz­mia­rze 1,37 cala z roz­dziel­czo­ścią 360 x 325 pik­seli jest czy­telny w sło­necz­nym oświe­tle­niu dzięki zasto­so­wa­nej tech­no­lo­gii odbla­sko­wej. Dewe­lo­pe­rzy zde­cy­do­wali się nawet nazwać swój wyświe­tlacz „Any­Li­ght”.

Ponadto pasek smar­twat­cha pokryty jest spe­cy­ficzną powłoką UV, która umoż­li­wia zaha­mo­wa­nie potu. Wen­ty­la­cyjne dziurki z boku paska pozwolą na szyb­kie chło­dze­nie nad­garst­ków bie­ga­czy, gdy Ci tylko roz­poczną swój bieg.

Źródło: wareable.com

Źródło obrazków: techradar.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na