Próbna produkcja drugiej generacji smartwatcha Apple Watch coraz bliżej

Jak podaje ser­wis Com­mer­cial Times, pod koniec stycz­nia w fabry­kach Quanta roz­pocz­nie się próbna pro­duk­cja dru­giej gene­ra­cji zegar­ków Apple Watch.

Urzą­dze­nie ma zostać zapre­zen­to­wane na prze­ło­mie marca i kwietna i wyglą­dać iden­tycz­nie jak jego poprzed­nia wersja. Róż­nica pole­gać ma na obec­no­ści aku­mu­la­tora o więk­szej pojem­no­ści, modułu Wi-Fi roz­sze­rza­ją­cego funk­cje sie­ciowe, kamery Face­Time oraz dodat­ko­wych pod­ze­spo­łów zwią­za­nych z pomia­rem stanu zdro­wia użyt­kow­ni­ków, aktyw­no­ści fizycz­nej oraz reje­stro­wa­niem snu. Za pro­duk­cję nowego Apple Wat­cha ponow­nie odpo­wie­dzialna będzie firma Quanta.

Źró­dło: MyAp­ple.pl
Źró­dła obraz­ków: Sili­co­nan­gle.com, Techand­ga­dget­cen­tral.com,

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na