Prototyp od Lenovo. Magic View – co to jest?

Smu­klej­szy, prost­szy i zara­zem bar­dziej ele­gancki od innych smar­twat­chy z rodziny Lenovo. Ale to nie jedyne rze­czy, które wyróż­niają go na tle pozo­sta­łych modeli – jest jesz­cze Magic View. Wiesz, co to takiego?

Lenovo Magic View obok stan­dar­do­wej tar­czy zegarka z okrą­głą kopertą posiada nie­wiel­kich roz­mia­rów inte­rak­tywny ekra­nik, okre­ślany mia­nem Vir­tual Inte­rac­tive Display (VID). Dla lep­szego wyobra­że­nia sobie, co to takiego, powiedzmy, że nieco przy­po­mina pół­prze­zro­czy­sty pry­zmat wyko­rzy­sty­wany w tech­no­lo­gii oku­la­rów od Google.

W tym miej­scu zapewne pojawi się pyta­nie, po co nam dodat­kowy wyświe­tlacz w smar­twat­chu? Głów­nym celem, jaki przy­świe­cał pro­jek­tan­tom Lenovo przy two­rze­niu tej pro­to­ty­po­wej jak na razie tech­no­lo­gii, była pry­wat­ność użyt­kow­ni­ków. Magic View dzięki VID-owi pozwala na wyświe­tla­nie tre­ści w for­ma­cie GIF, które pozo­staną widoczne wyłącz­nie dla wła­ści­ciela smar­twat­cha. Jak to moż­liwe? Wystar­czy, że ten podnie­sie nad­gar­stek na wyso­kość swo­jej twa­rzy. Inni ludzie, patrzący na zega­rek spod róż­nych kątów, nie będą mieli naj­mniej­szych szans na zoba­cze­nie wyświe­tla­nej tre­ści.

VID uru­cha­mia się poprzez apli­ka­cję Sna­pSee, a ta z kolei włą­cza się po pocią­gnię­ciu na ekra­nie dwoma pal­cami do dołu. Nastę­puje krótka ani­ma­cja, po któ­rej smar­twatch prze­cho­dzi w swo­isty „tryb pri­vate”.

lenovo-magic-view

Rzecz jasna, Magic View nie trafi do sprze­daży w naj­bliż­szym cza­sie. Nie wia­domo, czy w ogóle do niej trafi. Zapro­jek­to­wa­nie takiej tech­no­lo­gii miało przede wszyst­kim na celu poka­za­nie światu, co sie­dzi dewe­lo­pe­rom z Lenovo w gło­wie. Sta­nowi też ide­alny punkt wyj­ścia dys­kursu o przy­szło­ści smar­twat­chy.

Jak myśli­cie, który kie­ru­nek roz­woju wybiorą pro­jek­tanci smar­twat­chy? Jakie tech­no­lo­gie mogą się jesz­cze poja­wić w urzą­dze­niach weara­bles? Czy aby na pewno jest to nam potrzebne? Piszcie w komen­ta­rzach!

Źródło: wareable.com

Źródła obrazków: weararena.com, techradar.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Ciekawostki:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na