Refsix – smartwatch dla sędziów piłkarskich

Mi­strzo­stwa Europy w piłce noż­nej w pełni! Pod­czas tego typu wyda­rzeń spor­to­wych coraz czę­ściej sto­suje się nowo­cze­sne tech­no­lo­gie, jak cho­ciażby sys­tem Goal-Line. Kto wie, być może w kolej­nych latach żaden sędzia pił­kar­ski nie obę­dzie się bez boha­tera dzi­siej­szego tek­stu – smart­ze­garka Refsix?

Wy­wo­dząca się z Wiel­kiej Bry­ta­nii marka Double Six nie zapro­jek­to­wała całego zegarka od pod­staw, a jedy­nie stwo­rzyła dedy­ko­waną apli­ka­cję. Za bazę służy nato­miast SonySmar­tWat­ch3. Wybór ten nie był przy­pad­kowy – urzą­dze­nie to posiada spor­towy cha­rak­ter i dys­po­nuje wbu­do­wa­nym modu­łem GPS.

Elek­tro­niczny sys­tem smar­twat­cha ma za zada­nie przy­spie­szyć zapis sytu­acji i dać lep­szy pod­gląd w zare­je­stro­wane sytu­acje. Działa on niczym kla­syczny orga­ni­zer, z tą róż­nicą, że zapi­ski odno­szą się tu do wyda­rzeń na boisku: strze­lo­nych bra­mek czy otrzy­ma­nych przez pił­ka­rzy kar­tek i ostrze­żeń. Kolejne mecze mogą w spo­sób auto­ma­tyczny two­rzyć sta­ty­styki dla całego sezonu. Apli­ka­cja posiada moż­li­wość aktu­ali­zo­wa­nia o dodat­kowe narzę­dzia takie, jak na przy­kład wspo­mi­nany powy­żej Goal-Line.

refsix smartwatch

Re­fsix będzie wkrótce dostępny także na Apple Wat­cha. Sędziowe FIFA bar­dzo pozy­tyw­nie oce­nili apli­ka­cję, a wkrótce będzie ona także testo­wana na sze­regu róż­nych tur­nie­jów pił­kar­skich.

Źró­dło: Ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: Pho­ne­arena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na