Różne warianty smartwatcha Moto 360 dostępne w sprzedaży

Dłu­go wy­cze­ki­wa­ny smar­twatch Mo­to 360 już jest do­stęp­ny w sprze­da­ży za gra­ni­cą. Dzię­ki te­mu wie­my już, ja­kie wa­rian­ty moż­na za­ku­pić.

Pierw­szym z nich jest wer­sja z skó­rza­nym pa­skiem o gru­bo­ści 22 mi­li­me­try. Ce­na te­go ze­gar­ka wy­no­si 249 do­la­rów. Do­stęp­ny bę­dzie w ko­lo­rze czar­nym oraz gra­fi­to­wym.

Moto 360 skóra

Obrazek: Motorola.com

Ko­lej­ny cha­rak­te­ry­zu­je się me­ta­lo­wym pa­skiem o gru­bo­ści 23 mi­li­me­trów (czar­nym lub srebr­nym). Ce­na: 299 do­la­rów.

Moto 360 metal

Obrazek: Motorola.com

Ostat­nim i naj­cie­kaw­szym (po­nie­waż naj­so­lid­niej wy­ko­na­nym) mo­de­lem jest smar­twatch z pa­skiem o gru­bo­ści 18 mi­li­me­trów. Do­stęp­ny w ko­lo­rze srebr­nym lub zło­tym. W je­go przy­pad­ku ce­na wy­no­si 329 do­la­rów.

Moto 360

Obrazek: Motorola.com

Ce­ny we­dług mnie są cał­kiem zno­śne. Są­dzę, że war­to za­in­te­re­so­wać się przede wszyst­kim wer­sja­mi z me­ta­lo­wy­mi pa­ska­mi.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na