Samsung brainBAND – opaska, która monitoruje wstrząsy

Tech­no­lo­gie typu weara­bles w coraz więk­szym stop­niu łączą się z moni­to­rin­giem zdro­wia. I nie cho­dzi tu wyłącz­nie o pomiar ogól­nej aktyw­no­ści takiej, jak ilość spa­lo­nych kalo­rii czy prze­by­tych kilo­me­trów. Coraz czę­ściej pozwa­lają one bowiem na zaawan­so­wane odczyty bio­me­tryki.

W ostat­nim cza­sie, Sam­sung Austra­lia zapre­zen­to­wało spe­cjalną opa­skę umoż­li­wia­jącą zbie­ra­nie odczy­tów z głowy. Przy­datna będzie ona w szcze­gól­no­ści spor­tow­com upra­wia­ją­cym sporty kon­tak­towe, jak cho­ciażby rugby, w któ­rych zde­rze­nia są natu­ral­nym ele­men­tem roz­grywki. bra­inBAND pozwala na moni­to­ro­wa­nie ewen­tu­al­nych ich skut­ków, prze­cią­żeń oraz wszel­kiego rodzaju danych z nimi zwią­za­nych.

Samsung brainBAND

Samsung brainBAND

Z wyglądu przy­po­mina ona typową opa­skę na głowę. Nic bar­dziej myl­nego – posiada ona bowiem całe mnó­stwo róż­nego rodzaju czuj­ni­ków pozwa­lających na pomiar wszel­kiego rodzaju starć i ich wpły­wów na zdro­wie zawod­nika. Ewen­tu­alne zagro­że­nie jest natych­miast prze­sy­łane do spe­cjal­nej apli­ka­cji mobil­nej, do któ­rej dostęp mogą mieć tre­ne­rzy czy per­so­nel medyczny.

Znaj­du­jące się tu diody LED wska­zują ilość starć, co zna­cząco uła­twiać będzie tre­ne­rom podej­mo­wa­nie decy­zji odno­śnie koniecz­no­ści zdję­cia zawod­nika z boiska.

Źró­dło: News.Sam­sung.com
Źró­dła obraz­ków: News.Sam­sung.com, Tech­pe­dia.sk

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na