Samsung demonstruje kunszt smartwatcha Gear S3 w nowym video

Pre­zen­ta­cja Sam­sunga Gear S3 Clas­sic i S3 Fron­tier na tar­gach IFA stała się zastrzy­kiem opty­mi­zmu w kate­go­rii urzą­dzeń noszo­nych na nad­garstku. Wyko­rzy­stu­jąc spo­dzie­wany kolejny poje­dy­nek Google-Apple jako zasłonę dymną, Sam­sung i jego flota urzą­dzeń w więk­szo­ści opar­tych na sys­te­mie Tizen po cichu zgło­sili akces do udziału w stawce. W ocze­ki­wa­niu na wypusz­cze­nie nowych modeli Gear S3, Sam­sung opu­bli­ko­wał video obra­zu­jące kunszt rze­mieśl­ni­czy wło­żony w nowe pro­jekty.

samsung gear s3

Wy­ch­wa­lana funk­cjo­nal­ność serii Gear S3 suge­ruje, że może ona stać się punk­tem zwrot­nym w ewo­lu­cji smartwatchy. Pod­czas gdy wiele aktu­al­nych modeli zmu­sza entu­zja­stów zegar­ków do tasz­cze­nia ze sobą smart­fona niczym kro­plówki, Gear S3 należy do jed­nych z pierw­szych smartzegar­ków dają­cych praw­dziwą swo­bodę. Posiada gotowy do uży­cia sys­tem Sam­sung Pay obsłu­gu­jący zarówno trans­ak­cje zbli­że­niowe NFC, jak i tra­dy­cyjne, wyma­ga­jące paska magne­tycz­nego, zaś nie­które wer­sje Fron­tiera są wypo­sa­żone nawet w łącz­ność LTE. Jeśli dodamy do tego jesz­cze, dużą jak na smar­twat­cha, bate­rię 380 mAh, umoż­li­wia­jącą dzia­ła­nie urzą­dze­nia nawet do czte­rech dni, to otrzy­mamy parę zegar­ków, które nie tylko powinny prze­trwać bez smart­fona, ale będą się miały bez niego wręcz świet­nie.

Przy tak impo­nu­jąco pre­zen­tu­ją­cym się reper­tu­arze cech soft- i har­dwa­ro­wych ciężko obec­nie doma­gać się lepiej wypo­sa­żonego kom­pu­tera na nad­gar­stek – przy­naj­mniej na papie­rze. Osta­tecz­nie jed­nak nawet entu­zja­stycz­nie nasta­wione osoby podejmą decy­zję o zaku­pie tylko wów­czas, jeśli zostaną sku­szone desi­gnem. Dwa różne cha­rak­tery – bar­dziej kon­wen­cjo­nalny i przy­po­mi­na­jący tra­dy­cyjny zega­rek S3 Clas­sic oraz wytrzy­mały, prze­zna­czony dla osób aktyw­nych Fron­tier, powinny pozwo­lić na zdo­by­cie popu­lar­no­ści wśród róż­nych grup odbior­ców. Przy­szłość pokaże, czy rynek prze­kona się do tych urzą­dzeń, gdy zostaną wpro­wa­dzone w póź­niej­szym okre­sie tego roku.

Są­dząc po kino­wym roz­ma­chu pro­mo­cyj­nego klipu ilu­stru­ją­cego histo­rię powsta­nia Gear S3, stwo­rze­nie linii S3 kosz­to­wało Sam­my­’ego wiele szki­co­wa­nia, wier­ce­nia i pre­cy­zji. Obej­rzyj­cie video poni­żej i daj­cie znać w komen­ta­rzach co myśli­cie o nowej serii Gear S3.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: samsung.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na