Samsung Gear 2 zaprezentowany! (i nie tylko)

Mi­­nę­­ły ta­r­gi MWC, a wraz z ni­­mi na­­de­­szły ocze­­ki­­wa­­ne od dłu­ż­sze­­go cza­­su sma­r­twa­t­che. Po­­ni­­żej za­­pre­­ze­n­tu­­ję cie­­ka­w­sze in­­fo­r­ma­­cje na te­­mat na­­stę­p­cy je­d­ne­­go z naj­po­­pu­­la­r­nie­j­szych mo­­de­­li sma­r­twa­t­chy – mo­­wa tu­­taj o za­­po­­wia­­da­­nym od ja­­kie­­goś cza­­su Sa­m­sung Ge­­ar 2.

No wła­­śnie. Dla­­cze­­go tu­­taj pi­­szę o Sa­m­sung Ge­­ar 2, a nie o Sa­m­sung Ga­­la­­xy Ge­­ar 2? Od­po­­wiedź zna­j­du­­je się po­­ni­­żej.

Samsung Gear 2

Trudne początki poprzednika

We wcze­śniej­szych wpi­sach pi­sa­łem nie­jed­no­krot­nie o po­przed­nim mo­de­lu, któ­ry nie speł­nił ocze­ki­wań kon­su­men­tów mi­mo iż był jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych na ryn­ku. W po­rów­na­niu do in­nych pro­duk­tów Sam­sun­ga sprze­dał się sła­bo (patrz: in­for­ma­cje do­ty­czą­ce sprze­da­ży). In­for­ma­cje pro­du­cen­ta by­ły pod­da­wa­ne wąt­pli­wo­ściom. Po­da­wa­ne przez nie­go licz­by ozna­cza­ły ilość eg­zem­pla­rzy prze­zna­czo­ną do sprze­da­ży, a nie fak­tycz­nie sprze­da­ną. Głow­ny­mi man­ka­men­ta­mi smar­twat­cha był krót­ki czas pra­cy na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu, brzyd­ki wy­gląd oraz sys­tem ope­ra­cyj­ny An­dro­id, któ­ry mi­mo iż jest co­raz szyb­szym sys­te­mem ope­ra­cyj­nym, to jed­nak na­dal na­le­ży do za­so­bo­żer­nych.

Czas odrobić pracę domową

Tym ra­zem Sam­sung za­pre­zen­to­wał dwa mo­de­le smar­twat­chy. Je­den to bo­gat­sza wer­sja Ge­ar 2, a dru­gi to tro­chę skrom­niej­sza wer­sja Ge­ar 2 Neo, któ­ra bę­dzie po­zba­wio­na mo­du­łu apa­ra­tu oraz ka­me­ry. Przy oka­zji na­le­ży wspo­mnieć, że umoż­li­wia on ro­bie­nie zdjęć o roz­dziel­czo­ści 2 me­ga­pik­se­li, a apa­rat nie jest już umiesz­czo­ny na pa­sku ze­gar­ka.

Pod wzglę­dem po­zo­sta­łych pa­ra­me­trów oba mo­de­le pre­zen­tu­ją się iden­tycz­nie: dwur­dze­nio­wy pro­ce­sor, 512 MB RAM. Pierw­szą rze­czą, na któ­rą jed­nak war­to zwró­cić uwa­gę jest sys­tem Ti­zen na­zy­wa­ny na­stęp­cą Ba­dy. Jest to pe­wien krok ku unie­za­leż­nie­niu się od Go­ogle’a, po­nie­waż jak do­tych­czas czę­sto­wa­ni by­li­śmy je­dy­nie ga­dże­ta­mi pod kon­tro­lą An­dro­ida. Po­dob­no no­wy sys­tem ma­ją otrzy­mać rów­nież po­przed­nie mo­de­le Ga­la­xy Ge­ar. Miej­my na­dzie­ję, że nie skoń­czy jak po­przed­nik.

Co się wią­że ze zmia­ną opro­gra­mo­wa­nia? Mię­dzy in­ny­mi znacz­nie dłuż­szy czas dzia­ła­nia na po­je­dyn­czym ła­do­wa­niu ba­te­rii. W po­przed­niej wer­sji smar­twat­cha mo­gli­śmy mieć do czy­nie­nia na­wet z przy­pad­ka­mi, że ze­ga­rek uległ rozła­do­wa­niu jesz­cze za­nim na­stą­pił wie­czór. Te­raz ten czas ma się znacz­nie wy­dłu­żyć. O ile? We­dług za­po­wie­dzi peł­na ba­te­ria za­pew­ni nam dzia­ła­nie na 2–3 dni (przy jed­no­cze­snym zmniej­sze­niu po­jem­no­ści aku­mu­la­to­ra). To wy­nik znacz­nie lep­szy i da­ją­cy z pew­no­ścią szan­sę na zwięk­szo­ne za­in­te­re­so­wa­nie tym pro­duk­tem. Do­dat­ko­wo moż­li­wość spa­ro­wa­nia te­go ze­gar­ka bę­dzie moż­li­wa ze znacz­nie więk­szą ilo­ścią te­le­fo­nów ko­mór­ko­wych.

 

Gear 2 specyfikacja

Nowa funkcjonalność

W przy­pad­ku tych urzą­dzeń zmia­ny nie po­le­ga­ją tyl­ko na zli­kwi­do­wa­niu naj­więk­szych bo­lą­czek po­przed­ni­ka, ale też na znacz­nym roz­wi­nię­ciu moż­li­wo­ści. Na­stęp­ca Ga­la­xy Ge­ar bę­dzie po­sia­dał mię­dzy in­ny­mi port pod­czer­wie­ni, któ­ry mo­że być sto­so­wa­ny do ste­ro­wa­nia te­le­wi­zo­rem.

Oczy­wi­ście, smar­twatch bę­dzie po­sia­dał nie tyl­ko uspraw­nie­nia dla roz­le­ni­wio­nych osób. W no­wym wy­da­niu zo­ba­czy­my tak­że co­raz po­pu­lar­niej­sze apli­ka­cje dla spor­tow­ców: kro­ko­mierz oraz pul­so­metr. Zw­łasz­cza ten ostat­ni nie je­st zbyt czę­sto uświad­cza­ny w in­te­li­gent­nych ze­gar­kach. Tym sa­mym ma szan­sę zo­stać cał­kiem faj­nym po­łą­cze­niem urzą­dze­nia, któ­re bę­dzie po­sia­dać in­te­li­gent­ne do­dat­ki ko­ja­rzą­cy­mi się ze smart­pho­na­mi i opa­ska­mi spor­to­wy­mi (przy oka­zji za­pew­nia­jąc wo­dosz­czel­ność). W skró­cie – urzą­dze­nie uni­wer­sal­ne.

Dla zwolenników sportu

 

Samsung Gear Fit

Mi­mo że naj­now­sze od­sło­ny smar­twat­chy Sam­sun­ga po­sia­dać bę­dą funk­cje wspie­ra­ją­ce ak­tyw­ność fi­zycz­ną to jed­nak nie zmie­nia to fak­tu, że w ostat­nich mie­sią­cach naj­więk­szym za­in­te­re­so­wa­niem cie­szy­ły się opa­ski dla spor­tow­ców. Tak­że i tu­taj znaj­dzie­my coś no­we­go – mo­wa o Sa­smun­gu Ge­ar Fit. Czym się bę­dzie cha­rak­te­ry­zo­wać? Prze­de wszyst­kim ofe­ru­je moż­li­wość za­pi­sy­wa­nia ca­łej na­szej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej bez wzglę­du na to, czy ma­my w po­bli­żu te­le­fon czy też nie. Oczy­wi­ście w tym pierw­szym przy­pad­ku licz­ba moż­li­wych do ob­słu­gi­wa­nia opcji jest znacz­nie więk­sza – mię­dzy in­ny­mi od­bie­ra­nie po­łą­czeń lub smsów. W obu przy­pad­kach na­to­miast za­pi­sy­wa­na jest na­sza cał­ko­wi­ta ak­tyw­ność. Do­dat­ko­wo obec­ność pul­so­me­tru, jak i ży­ro­sko­pu po­zwa­la na zwięk­sze­nie licz­by do­stęp­nych in­for­ma­cji do­ty­czą­cych na­szej ak­tyw­no­ści.

W oczy rzu­ca się bar­dzo wy­so­kiej ja­ko­ści ekran. Nie­wiel­kie roz­mia­ry opa­ski nie prze­szko­dzi­ły pro­du­cen­to­wi w umiesz­cze­niu ekra­nu Su­per AMOLED o roz­dziel­czo­ści 432 x 128, po­zwa­lającej na wy­raź­ne wy­świe­tle­nie nie­zbęd­nych in­for­ma­cji. Przy tym po­je­dyn­cze ła­do­wa­nie ma star­czyć na pra­cę od 3 do 5 dni.

Nadchodzi (r)ewolucja

Przed­sta­wio­ne wy­żej urzą­dze­nia z pew­no­ścią nie są re­wo­lu­cyj­ne. Pro­ble­ma­tycz­na jest do­dat­ko­wo sa­ma po­li­ty­ka pro­du­cen­ta – ogra­ni­cze­nie współ­pra­cy smar­twat­cha je­dy­nie do wy­bra­nych mo­de­li Sam­sun­ga. Z pew­no­ścią wpły­nie to na ogra­ni­czo­ną licz­bę po­ten­cjal­nych użyt­kow­ni­ków. Nie zmie­nia to jed­nak fak­tu, że pro­du­cent odro­bił za­da­nie do­mo­we i na­stęp­cy pre­zen­tu­ją się znacz­nie le­piej. Świa­do­mość lu­dzi na te­mat smar­twat­chy wzra­sta, ro­śnie tak­że sprze­daż. Czy jed­nak ten rok bę­dzie prze­ło­mem? Sz­czerz mó­wiąc wąt­pię, jed­nak praw­do­po­dob­nie mo­że­my li­czyć na sta­ły wzrost sprze­daż te­go ty­pu urzą­dzeń.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na