Samsung Gear S3: Cena spadnie nawet o jedną czwartą w ciągu pół roku?

Je­śli Ty też (tak jak my) z wypie­kami na twa­rzy oglą­da­łeś wideo pro­mo­cyjne nowego Sam­sunga Gear S3 przed­sta­wio­nego nie­dawno na tar­gach IFA, zachwy­ci­łeś się jego wszech­stron­no­ścią i desi­gnem, po czym pomy­śla­łeś o cenie i z roz­cza­ro­wa­niem stwier­dzi­łeś, że to jed­nak nie jest pro­dukt dla Cie­bie, to mamy dla Cie­bie dobrą wia­do­mość.

We­dług ana­lizy porów­ny­warki Ide­alo cena nowego smar­twat­cha Sam­sunga może spaść nawet o 24% w ciągu sze­ściu mie­sięcy. Gear S3 ma zostać wpro­wa­dzony do sprze­daży w poło­wie listo­pada tego roku, a jego cena, według naj­now­szych infor­ma­cji, ma wyno­sić 299 dola­rów, czyli ok. 1150 zło­tych.

Po­rów­nu­jąc ceny z pierw­szych mie­sięcy sprze­daży poprzed­nich smar­twa­chy Sam­sunga Ide­alo pro­gno­zuje jed­nak stop­niowy spa­dek. Po trzech mie­sią­cach cena Gear S3 ma spaść poni­żej 1000 zło­tych, zaś po pół roku nowy Sam­sung ma sta­no­wić wyda­tek już poni­żej 900 zło­tych.

idealo_Prognoza-cenowa-Samsung-Gear-S3

Je­śli więc poważ­nie zasta­na­wiasz się nad zaku­pem Clas­sica lub Fron­tiera z linii Sam­sung Gear S3, być może warto pocze­kać.

Pro­gnoza cenowa smartzegarka Sam­sung Gear S3 powstała w opar­ciu o średni pro­cen­towy roz­wój ceny poprzed­nich modeli na stro­nach porów­ny­warki cen ide­alo w ciągu pierw­szych sze­ściu mie­sięcy od początku sprze­daży.

Źródło: idealo.pl
Źródło obrazków: idealo.pl

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Małgorzata Kolan

Autor: Małgorzata Kolan

Entu­zjastka nowych tech­no­lo­gii i e-booków. Czyta tylko książki popu­lar­no­nau­kowe. Podłą­czona do sieci jak do kro­plówki. Uważa, że dzień bez kilku nowych fak­tów to dzień stra­cony.

Udostępnij na