Samsung Welt – inteligentny pasek do spodni

Firma Sam­sung Elec­tro­nics ogło­siła, że na naj­bliż­szych tar­gach elek­tro­niki użyt­ko­wej CES w Las Vegas, zade­mon­struje kilka pro­jek­tów z działu Cre­ative Lab (C-Lab). Jest to jeden z inno­wa­cyj­nych pro­gra­mów Sam­sunga, pole­ga­jący na poma­ga­niu pra­cow­ni­kom w roz­wi­ja­niu ich wła­snych kre­atyw­nych pomy­słów bizne­so­wych.

Naj­cie­ka­wiej zapo­wiada się pro­jekt WELT, czyli dba­jący o nasze zdro­wie inte­li­gentny pasek do spodni. Pasek w dys­kretny spo­sób zatrosz­czy się o obwód pasa nosi­ciela, poprzez bada­nie jego nawy­ków i zacho­wań.

WELT wygląda jak kla­syczny pasek, jed­nak umiesz­czone w nim sen­sory roz­sze­rzają jego funk­cje daleko poza przy­trzy­my­wa­nie spodni na odpo­wied­niej wyso­ko­ści czy też ele­ment deko­ra­cyjny naszego ubioru. Pasek na bie­żąco kon­tro­luje obwód naszego pasa, nasze nawyki żywie­niowe, liczbę wyko­na­nych kro­ków oraz czas spę­dzony w pozy­cji sie­dzą­cej.

Dzięki łącz­no­ści bez­prze­wo­do­wej, pasek wyśle zebrane dane do spe­cjal­nie zapro­jektowanej apli­ka­cji zain­sta­lo­wa­nej w naszym smart­fo­nie, w któ­rej uzy­skamy pre­cy­zyjne plany doty­czące naszej wagi i zdro­wia.

Je­śli chce­cie poznać wię­cej szcze­gó­łów na temat tego gadżetu, śledź­cie naszego bloga w cza­sie trwa­nia tar­gów, tj. 6–9 stycz­nia. Będziemy sta­rali się regu­lar­nie wrzu­cać wszyst­kie nowinki z kate­go­rii tech­no­lo­gii ubie­ral­nej.

Źródło: samsung.com
Obrazki pobrane ze strony samsung.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na