Samsung zaprezentował nowego Smartwatcha

Po raz ko­lej­ny w tym ro­ku in­for­mu­ję o no­wym mo­delu Sam­sun­ga. Tym ra­zem jest to wia­do­mość pew­na, po­nie­waż mo­del o któ­rym mo­wa zo­stał już wstęp­nie za­pre­zen­to­wa­ny. To Sam­sun­gu Ge­ar S, któ­ry zo­sta­nie pokazany szer­szej pu­blicz­no­ści już w przy­szłym ty­go­dniu pod­czas tar­gów IFA. W skle­pach po­wi­nien być do­stęp­ny już w pa­ździer­ni­ku. W po­rów­na­niu do po­przed­nich mo­deli pro­du­cen­ta mo­że­my spo­dzie­wać się kil­ku zmian.

Samsung Gear S

Obrazek pobrany z mashable.com

 

Z Samsungiem Gear S telefon już nie będzie potrzebny

Zbli­ża­ją­cy się mo­del smar­twatcha bę­dzie pierw­szym mo­delem pro­du­centa nie­po­trze­bu­ją­cym smart­pho­na do wy­ko­ny­wa­nia po­łą­czeń te­le­fo­nicz­nych. Ze­ga­rek po­sia­dać ma gniaz­do na kar­tę SIM i mo­dem 3 G, co po­zwo­li na te­le­fo­no­wa­nie oraz wy­sy­ła­nie wia­do­mo­ści tek­sto­wych. Bę­dzie to bar­dzo do­bre roz­wią­za­nie dla osób ak­tyw­nych, któ­re nie chcą brać te­le­fo­nu na czas wy­ko­ny­wa­nia ćwi­czeń.

Do­dat­ko­wo, aby uspraw­nić ko­mu­ni­ka­cję gło­so­wą pro­du­cent za­pre­zen­to­wał ze­staw słu­chaw­ko­wy Ge­ar Circ­le, po­zwa­la­ją­cy ste­ro­wać ze­gar­kiem. Po­sia­dać one ma­ją me­cha­nizm wi­bra­cji, któ­re bę­dą się ak­ty­wo­wać w przy­pad­ku po­łą­czeń przy­cho­dzą­cych lub ode­bra­nia no­wej wia­do­mo­ści.

Sam smar­twatch bę­dzie po­sia­dać wie­le sen­so­rów, in­for­mu­ją­cych na te­mat ak­tyw­no­ści po­sia­da­cza. Ta­kie czuj­ni­ki jak ak­ce­le­ro­metr czy ży­ro­skop to w więk­szo­ści smar­twat­chy już stan­dard, ale do­dat­ko­wo znaj­dzie­my tu­taj cy­fro­wy kom­pas, czuj­nik oświe­tle­nia, ba­ro­metr oraz czuj­nik tęt­na. Ze­ga­rek bę­dzie po­sia­dać wy­gię­ty ekran AMOLED, a ca­łość ma być wo­dosz­czel­na.

War­tą nadmie­nie­nia apli­ka­cją jest tak­że na­wi­ga­cja No­kia HERE, któ­ra bę­dzie pra­co­wać na au­tor­skim sys­te­mie Sam­sun­ga Ti­zen.

We­dług mnie jest to ko­lej­ny war­ty uwa­gi Smar­twatch. Bio­rąc pod uwa­gę to, co mo­gli­śmy zo­ba­czyć jesz­cze rok te­mu, wi­dać nie­sa­mo­wi­ty po­stęp pro­du­centów. Moż­na jed­no­znacz­nie po­wie­dzieć, że fir­my bran­żo­we już nie trak­tu­ją te­go ryn­ku „po ma­co­sze­mu” i mo­że­my się spo­dzie­wać ko­lej­nych cie­ka­wych in­te­li­gent­nych ze­gar­ków.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na