Smar­twatch U8

smartwatch U8Smar­twatcha U8 cechuje przede wszyst­kim bar­dzo niska cena, dla­tego wiele osób jest nim zain­te­re­so­wa­nych, mimo posia­da­nia jedy­nie pod­sta­wo­wych funk­cji, które niestety cza­sem potra­fią zawo­dzić (ale nie oszu­kujmy się, jest to naj­tań­sze urza­dze­nie tego typu).

Jest to ide­alna pozy­cja dla osób, które nie miały stycz­no­ści jesz­cze z tego typu urzą­dze­niami, a są cie­kawe takich gadże­tów.
Dodat­kowo współ­pra­cuje z sys­te­mem Android i iOS.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran 1.48” 128 x 128
 • pro­ce­sor MTK6260
 • 128 MB RAM
 • 64 MB ROM
 • bate­ria 235 mAh
 • Blu­eto­oth 3.0
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • wymiary 5.5 cm x 4.2 cm x 1 cm
 • waga 44 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń,
 • kro­ko­mie­rz,
 • zdalna kame­ra­,
 • pilot mp3,
 • alti­metr (nie­stety cze­sto podaje błędna wyso­kość),
 • pro­wa­dze­nie roz­mów (działa raczej jak zestaw gło­śno­mó­wiący),
 • moni­tor snu­,
 • kal­ku­la­to­r,
 • baro­metr z ter­mo­me­trem (mie­rzy tem­pe­ra­turę urzą­dze­nia),
 • kalen­da­rz,
 • budzi­k,
 • funk­cja anti-lost,
 • pra­cuje z Android i iOS (z iOS nie dzia­laja wszyst­kie funk­cje).

Cena:
Urzą­dze­nie można kupić już od 69 zł na Ceneo.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na