Smart Ring czyli minimalizacji ciąg dalszy

My­śle­li­ście, że in­te­li­gent­ne ze­gar­ki to szczyt mi­ni­ma­li­za­cji, je­że­li cho­dzi o użyt­ko­wa­nie te­le­fo­nu ko­mór­ko­we­go? To się my­li­li­ście. :) Na In­die­go­go wła­śnie koń­czy się zbiór­ka pie­nię­dzy na pro­duk­cję in­te­li­gent­nego… pier­ścion­ka. Tak, to nie po­mył­ka. Już nie­dłu­go ko­lej­ny ele­ment bi­żu­te­rii zo­sta­nie wy­po­sa­żo­ny w elek­tro­ni­kę. Co bę­dzie po­sia­dać Smart Ring? Wy­ko­na­ny ze sta­li nie­rdzew­nej i wy­po­sa­żo­ny w wy­świe­tlacz LED-owy po­ka­zy­wać bę­dzie stan­dar­do­wo ak­tu­al­ną go­dzi­nę, jed­nak je­go moż­li­wo­ści wzra­sta­ją znacz­nie, je­że­li po­łą­czy­my go z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym.

Smart Ring

Jeden pierścień by telefonem rządzić

Je­że­li spa­ru­je­my ten pier­ścio­nek z te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym to w pro­sty spo­sób uzy­sku­je­my moż­li­wość ak­cep­to­wa­nia bądź odrzu­ca­nia po­łą­czeń. Moż­na tak­że kon­tro­lo­wać od­twa­rzacz mu­zycz­ny oraz apa­rat fo­to­gra­ficz­ny. Otrzy­ma­my sto­sow­ne po­wia­do­mie­nie, gdy przyj­dzie do nas wia­do­mość. Po­łą­cze­nie z te­le­fo­nem bę­dzie od­by­wa­ło się za po­mo­cą in­ter­fej­su Blu­eto­oth 4.0. Gdy od­da­li­my od sie­bie urzą­dze­nia na od­le­głość 30 me­trów, do­sta­nie­my sto­sow­ne po­wia­do­mie­nie.

Je­że­li za­in­te­re­so­wał Was ten Smart Ring to jesz­cze przez naj­bliż­sze go­dzi­ny mo­że­cie się przy­łą­czyć do ak­cji zbiór­ki pie­nię­dzy i za­ku­pić go za 175 do­la­rów. Twór­cy za­de­kla­ro­wa­li, że ca­ły do­chód prze­zna­czą na pro­duk­cję. Po tym cza­sie wej­dzie do sprze­da­ży de­ta­licz­nej, a ce­na wzro­śnie już do 275$ – co jest już kwo­tą do­syć wy­so­ką jak na ta­ki ma­ły ga­dżet (szcze­gól­nie, że ba­te­ria star­czy je­dy­nie na 24 go­dzi­ny). Plu­sem jed­nak jest to, że ła­do­wa­nie bę­dzie się od­by­wać bez­prze­wo­do­wo.

Gdy­by nie fakt, że wy­sył­ka ra­czej bę­dzie mia­ła miej­sce do­pie­ro po świę­tach, to mógł­by to być cał­kiem cie­ka­wy pre­zent.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na