Smartband Garmin Approach X40 – gratka dla miłośników golfa i nie tylko

Marka Gar­min ma na swoim koncie kilka gol­fo­wych edy­cji smart­ze­gar­ków, lecz mimo to w dal­szym ciągu posze­rza swoją ofertę. Tym razem zde­cy­do­wała się na stwo­rze­nie smart­banda wypo­sa­żo­nego w czuj­nik tętna.

Ap­pro­ach X40, bo o nim mowa, może się oka­zać przy­datny zarówno pod­czas gry w golfa, jak i pomiaru tra­dy­cyj­nych para­me­trów ruchu.

Na uwagę zasłu­guje tu dostęp do bazy ponad 40 000 obiek­tów gol­fo­wych. Dzięki funk­cji GPS urzą­dze­nie to będzie w sta­nie poma­gać gra­czowi w pre­cy­zyj­nej oce­nie sytu­acji na polu – orien­to­wać się w prze­szko­dach, prze­li­czać odle­gło­ści na kije i tak dalej. Dostępna jest także tabela wyni­ków oraz moż­li­wość prze­sy­ła­nia sta­ty­styk do apli­ka­cji mobil­nej na Andro­ida lub iOS.

Garmin Approach X40

Ap­pro­ach X40 współ­pra­cuje także z czuj­nikami TruSwing, które to po zamon­to­wa­niu na kiju umoż­li­wiają pre­cy­zyjne pomiary ude­rzeń. Dzięki temu, że są one prze­sy­łane na wyświe­tlacz urzą­dze­nia, gracz ma moż­li­wość obser­wo­wa­nia ich w cza­sie rze­czy­wi­stym lub prze­trans­fe­ro­wa­nia do apli­ka­cji Con­nect.

Je­żeli cho­dzi nato­miast o funk­cję fit­ness, to w tym smart­ze­garku wystę­puje ona w wer­sji bar­dzo stan­dar­do­wej. Znaj­dziemy tu licz­nik spa­lo­nych kalo­rii, prze­by­tego dystansu, wyko­na­nych kro­ków oraz pulsomierz.

Źró­dło: Gar­min.com
Źró­dła obraz­ków: Elcha­pu­za­sin­for­ma­tico.com, Uncrate.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na