Smartband Samsung Gear Fit 2 – wszechstronna opaska

Dwa lata temu, w cza­sie trwa­nia tar­gów MWC 2014 w Bar­ce­lo­nie, Sam­sung zapre­zen­to­wał inte­li­gentną opa­skę Gear Fit. Nie­całe dwa lata po pre­mie­rze nade­szła pora na jej następcę.

Sam­sung Gear Fit 2 z wyglądu jest bar­dzo zbli­żony do swo­jego pier­wo­wzoru, z tą róż­nicą, że jego ekran jest nieco bar­dziej wygięty. Urzą­dze­nie dostępne jest w wer­sji czar­nej, różo­wej oraz nie­bie­skiej.

Po­siada ono wyświe­tlacz Super AMOLET o prze­kąt­nej 1,5 cala i roz­dziel­czo­ści 216 na 432 pik­sele. Za jej funk­cjo­no­wa­nie odpo­wie­dzialny jest dwur­dze­niowy pro­ce­sor Exy­nos 3250 i 521 MB RAM.

Smartband Sam­sung Gear Fit 2 działa w opar­ciu o sys­tem Tizen i poza moż­li­wo­ścią moni­to­ro­wa­nia aktyw­no­ści fizycz­nej ofe­ruje także wyświe­tla­nie powia­do­mień o przy­cho­dzą­cych połą­cze­niach, SMSach i mailach czy wyda­rze­niach w kalen­da­rzu.

Samsung Gear Fit 2

Dużą zmianą jest poja­wie­nie się modułu GPS oraz kom­pa­ty­bil­ność ze wszyst­kimi smart­fo­nami z Andro­idem w wer­sji 4.4 lub now­szej. W końcu nie jesteśmy ograniczeniu jedynie do produktów ze stajni Samsunga!

Zna­lazł się tu rów­nież odtwa­rzacz muzyczny, z któ­rego korzy­stać można bez koniecz­no­ści podłą­cza­nia tele­fonu. Sam­sung Gear Fit 2 wypo­sa­żony jest rów­nież w apli­ka­cję Spo­tify pozwa­la­jącą na prze­cho­wy­wa­nie muzyki offline.

Po­jem­ność aku­mu­la­tora to 200 mAh, co ma pozwo­lić na dzia­ła­nie urzą­dze­nia przez 3–4 dni na jed­nym łado­wa­niu. Opa­ska posiada cer­ty­fi­kat IP68, co czyni ją odporną na kurz i wodę.

Źró­dło: Ware­able.com
Źró­dła obraz­ków: Andro­iday­uda.com, Pho­ne­arena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Justyna Zajdel

Autor: Justyna Zajdel

Pasjonatka kulinariów, podróży i popkultury :)

Udostępnij na