Smartwatch Alcatel One Touch dostępny w przedsprzedaży

Pamię­ta­cie jak w stycz­niu infor­mo­wa­li­śmy Was o sma­ko­wi­tym kąsku Alca­tela? Zega­rek tra­fił w koń­cu do sprze­da­ży. Co praw­da jedy­nie w przedsprze­da­ży (zama­wiać może­cie tu), jedy­nie z czar­no-czer­wo­nym paskiem i do tego jedy­nie na tere­nie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale jeśli macie cio­cię lub wuj­ka w USA, może­cie już zacie­rać ręce. Cena jest bar­dzo zachę­ca­ją­ca, gdyż usta­lo­no ją na nie­ca­łe 150 dola­rów ame­ry­kań­skich (dokład­nie 149,99). Jeśli wszyst­ko pój­dzie zgod­nie z pla­nem, pierw­si nabyw­cy będą mogli cie­szyć się nim 16 maja br.

alcatel_one_touch2

Smar­twatch Alca­tel One Touch współ­pra­cu­je ze smart­fo­na­mi opar­ty­mi o sys­tem Andro­id (4.3+) oraz iOS (7+). Oprócz sty­lo­wej okrą­głej tar­czy, któ­rą two­rzy 1,22 calo­wy ekran TFT o roz­dziel­czo­ści 240 na 204 pik­se­li, wypo­sa­żo­ny jest z łącz­ność Blu­eto­oth 4.0 oraz NFC, wibra­cję i – co bar­dzo cie­ka­we – zin­te­gro­wa­ną łado­war­kę (wewnątrz opa­ski ukry­ty jest port USB). Ma rów­nież kil­ka czuj­ników takich jak akce­le­ro­metr, żyro­skop, wyso­ko­ścio­mierz, czuj­nik pul­su i cyfro­wy kom­pas. Nie może­my też zapo­mnieć o bate­rii o pojem­no­ści 210 mAh, któ­ra pozwo­li na zaba­wę od 2 do 5 dni na jed­nym łado­wa­niu. Całość upa­ko­wa­na w koper­tę o odpor­no­ści kla­sy IP67, czy­li posia­da cał­ko­wi­tą ochro­nę na wni­ka­nie kurzu i zanu­rze­nia w wodzie (nie głę­biej niż na 1 metr i nie dłu­żej niż 30 minut). Do kąpie­li lub na basen będzie w sam raz. Wła­śnie – jeśli cho­dzi o samą koper­tę, to otrzy­mu­je­my zega­rek o śred­ni­cy 41,8 mm i wyso­ko­ści 10,5 mm, więc raczej dla osób o masyw­nych nad­garst­kach.

alcatel_one_touch1

Źró­dło: alca­te­lo­ne­to­uch.us
Obraz­ki pobra­ne ze stro­ny alca­te­lo­ne­to­uch.com, alca­te­lo­ne­to­uch.us

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na
  • Dudu

    A coś wiadomo kiedy będzie do kupienia w Polsce, albo chociaż w Europie?

    • Michał Bocheński

      Niestety nic w tym temacie nie wiadomo, ale bardzo liczymy, że w końcu pojawi się na starym kontynencie. Jak coś się ruszy, nie omieszkamy poinformować o tym fakcie w odpowiednim wpisie 😉