Smartwatch Apple Watch Series 2 oficjalnie zaprezentowany

Pierw­szy model smartwatcha firmy Apple – Apple Watch prze­bo­jem wszedł na rynek urzą­dzeń ubie­ral­nych. Po roku od debiutu upla­so­wał się na dru­gim miej­scu w ran­kingu naj­czę­ściej kupo­wa­nych zegar­ków, zaraz za Role­xem. W końcu docze­ka­li­śmy się pre­miery nowego urzą­dze­nia ze stajni kali­for­nij­skiej firmy, smartwatcha Apple Watch Series 2, w skró­cie S2.

Naj­waż­niej­szą zmianą w porów­na­niu z poprzed­ni­kiem, jest pyło- i wodosz­czel­ność zgodna z kla­sy­fi­ka­cją IP67. W końcu bez obaw będzie można uży­wać smartwatcha na base­nie, a dzięki dwóm nowym try­bom pomoże w śle­dze­niu postę­pów w pły­wa­niu.

Ze­ga­rek S2 napę­dzany jest nowym dwur­dze­nio­wym pro­ce­so­rem, o 50% szyb­szym i wyka­zu­ją­cym się dwu­krot­nie więk­szą wydaj­no­ścią od pier­wo­wzoru. Otwiera to zupeł­nie nowe moż­li­wo­ści przed dewe­lo­pe­rami two­rzą­cymi opro­gra­mo­wa­nie na plat­formę Wat­chOS.

apple watch series 2

Zmia­nie uległ rów­nież wyświe­tlacz. Dzięki zasto­so­wa­niu nie­zwy­kle jasnego ekranu, umoż­li­wia­ją­cemu wyświe­tle­nie tre­ści na pozio­mie 1000 nitów, odczy­ty­wa­nie powia­do­mień będzie jesz­cze łatwiej­sze nawet w ostrym świe­tle sło­necz­nym.

Ko­lejną nowo­ścią jest wbu­do­wany GPS, dzięki któ­remu Apple Watch Series 2 będzie w sta­nie mie­rzyć poko­ny­waną odle­głość bez potrzeby zabie­ra­nia ze sobą smart­fona. Wg. pro­du­centa, moduł zain­sta­lo­wany w koper­cie zegarka będzie nie tylko „nie­zwy­kle dokładny”, ale rów­nież dzięki zop­ty­ma­li­zo­wa­niu szyb­ko­ści nawią­zy­wa­nia połą­cze­nia z sate­litą GPS, będzie w sta­nie okre­ślić poło­że­nie wła­ści­ciela prak­tycz­nie w momen­cie uru­cho­mie­nia odpo­wied­niej apli­ka­cji.

Smartwatch od strony wizu­al­nej w niczym nie różni się swo­jego star­szego brata. Nowo­ścią jest nie­by­wale odporny a zara­zem piękny model z białą cera­miczną kopertą.

apple watch series 2

Za modele z kopertą wyko­naną z alu­mi­nium bądź stali zapła­cimy nie­wiele wię­cej niż musie­li­śmy wydać na wcze­śniej­szy model. Model cera­miczny z bia­łym sili­ko­no­wym paskiem to jed­nak już poważ­niej­szy wyda­tek. Zakup smart­ze­garka z kopertą w roz­mia­rze 38 mm z sili­ko­no­wym paskiem uszczu­pli nasz domowy budżet o baga­tela 6300 zł.

Co cie­kawe, na rynku dostępny będzie rów­nież model ozna­czony jako Apple Watch Series 1, czyli zega­rek pierw­szej gene­ra­cji z szyb­szym pro­ce­so­rem.

Źródło: phonearena.com
Źródło obrazków: phonearena.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Michał Bocheński

Autor: Michał Bocheński

Fan tech­no­lo­gii ubie­ral­nej. Zaw­sze on-line. Zawo­dowo od lat zato­piony w Inter­ne­cie, od jakie­goś czasu jako senior tech­no­logy mana­ger w jed­nej ze sto­łe­czych agen­cji inte­rak­tyw­nych. Pry­wat­nie – miło­śnik kotów, custo­mo­wych rowe­rów i pro­jek­to­wa­nia zorien­to­wa­nego na użyt­kow­nika.

Udostępnij na