Smartwatch Asusa ZenWatch 2 jest już dostępny na rynku

Smar­twatch od Asusa po raz pierw­szy został zapre­zen­to­wany pod­czas tar­gów Com­pu­tex, a wię­cej szcze­gó­łów doty­czą­cych spe­cy­fi­ka­cji urzą­dze­nia pozna­li­śmy na ber­liń­skich tar­gach elek­tro­niki IFA 2015.

Line-up ZenWat­cha 2 jest dostępny w trzech kolo­rach z osiem­na­stoma róż­nymi paskami. Przy­kła­dowo, skó­rzany pasek można nabyć w kolo­rze khaki, brą­zo­wym, nie­bie­skim czy poma­rań­czo­wym. Złą­cze­nie paska wyko­nane jest ze stali nie­rdzew­nej. Ponadto ist­nieje wer­sja smar­twatcha sygno­wana firmą Sva­row­skiego ze skó­rzanym paskiem z wytło­czo­nymi krysz­ta­łami. Import obraz­ków pozwala na dosto­so­wa­nie wyglądu urzą­dze­nia pod pre­fe­ren­cje użyt­kow­nika. Nic nie stoi na prze­szko­dzie, by design smar­twatcha dopa­so­wać do wła­snego stylu.

Wcze­śniej Taj­wań­ska firma ujaw­niła, że smar­twatch będzie kosz­to­wał zale­d­wie 149€ (w prze­li­cze­niu daje to niecałe 640 zł), dzięki czemu – jak prze­ko­nuje Asus – ma stać się hitem w swo­jej kla­sie. Został wypusz­czony w dwóch roz­mia­rach: 49 mm x 41 mm z paskiem 22 mm, ozna­czony nume­rem WI501Q i posia­da­jący roz­dziel­czość 320×320 pik­seli oraz w mniej­szym roz­mia­rze 45 mm x 37 mm z paskiem 18 mm (WI502Q) o nieco mniej­szej roz­dziel­czo­ści 280×280 pik­seli.

slBZ7FIz61gDz2tn_setting_fff_1_90_end_500

Smar­twatch korzy­sta z Android Wear, który – jak nie­dawno infor­mo­wa­li­śmy – zak­tu­ali­zo­wał się, by móc współ­pra­co­wać z sys­te­mem iOS. ZenWatch 2 wyko­rzy­stuje apli­ka­cję Fone­Hel­per, popra­wia­jącą efek­tyw­ność urzą­dze­nia, a także Asus Wel­l­ness, moni­to­ru­jącą aktyw­ność fizyczną użyt­kow­nika oraz Remote Camera, która w tej wer­sji została udo­sko­na­lona – popra­wiono wydaj­ność, zwięk­szono zasięg i dodano rów­nież zoom oraz moż­li­wość prze­łą­cza­nia pomię­dzy przed­nią i tylną kamerką tele­fonu.

Jed­nym z prio­ry­te­tów Asusa było wygodne wysy­ła­nie wia­do­mo­ści z poziomu smar­twatcha. ZenWatch 2 umoż­li­wia użyt­kow­ni­kom pisa­nie nawet z uży­wa­niem emo­ti­ko­nek. Ponadto jedna z funkcji Smart Assi­stant pozwala na wyświe­tle­nie więk­szej ilo­ści tre­ści wia­do­mo­ści czy e-maili.

Począt­kowo mówiono, że jedno łado­wa­nie pozwoli na sied­mio­dniowe użyt­ko­wa­nie urzą­dze­nia. Jon­ney Sins, dyrek­tor gene­ralny Asusa zde­men­to­wał te plotki, infor­mu­jąc, że smar­twatch na jed­nym urza­dze­niu wytrzyma mak­sy­mal­nie dwa dni. Jed­no­cze­śnie pod­kre­ślił, że warta uwagi jest szyb­kość łado­wa­nia bate­rii – w nieco ponad godzinę nała­du­jemy ją bowiem do stu pro­cent.

Asus ZenWatch 2 jest ozna­czony w kla­sy­fi­ka­cji Inter­na­tio­nal Pro­tec­tion Rating (IP) nume­rem 67, co ozna­cza, że urzą­dze­nie jest odporne na wszel­kie zanu­rze­nia do głę­bo­ko­ści jed­nego metra, trwa­jące nie dłu­żej niż trzy­dzie­ści minut.

Źró­dło: ware­able.com

Obrazki pochodzą ze strony www.asus.com

Zobacz inne wpisy z kategorii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na