Smartwatch Basic Peak – monitor naszego snu oraz aktywności fizycznej

Te­ma­ty­ka smar­twat­chy dla osób ak­tyw­nych fi­zycz­nie nie jest rze­czą ob­cą, zwłasz­cza dla tych, któ­re czy­ta­ją na­sze­go blo­ga. Dzi­siaj mo­wa bę­dzie o pro­duk­cie, któ­re­go nie na­le­ży lek­ce­wa­żyć. Wy­glą­da na to, że za­wie­ra bar­dzo du­ży po­ten­cjał.

Smartwatch Basic Peak

Obrazek pobrany z designerzcentral.com

Smar­twatch Ba­sic Pe­ak, o któ­rym mo­wa, jest ko­lej­nym pro­duk­tem, ma­ją­cym po­móc w po­pra­wie na­szych co­dzien­nych na­wy­ków do­ty­czą­cych zdro­wia. Ze­ga­rek pil­nu­je, aby­śmy co­dzien­nie ulep­sza­li swój tryb ży­cia, utrzy­my­wa­li co­raz więk­szą ilość ru­chu czy wsta­wa­li mi­ni­mum raz na go­dzi­nę sprzed kom­pu­te­ra. Te drob­ne czyn­no­ści ma­ją nie­ba­ga­tel­ny wpływ na na­sze zdro­wie w dłuż­szej per­spek­ty­wie cza­su. Dzię­ki wbu­do­wa­nym czuj­ni­kom smar­twatch ba­da tak­że na­szą po­tli­wość i tem­pe­ra­tu­rę skó­ry. Da­je to sze­ro­kie po­le do no­to­wa­nia na­szej ak­tyw­no­ści. Do­dat­ko­wą ce­chą urzą­dze­nia jest wo­do­od­por­ność.

Ko­lej­ną cie­ka­wą funk­cją, o któ­rej war­to wspo­mnieć jest mo­ni­to­ring snu. Twór­cy twier­dzą, że smar­twatch po­tra­fił bę­dzie zdia­gno­zo­wać fa­zę snu oraz je­go ja­kość. Jed­nak są­dzę, że uży­wa­nie tej funk­cji mo­że wzbu­dzać ma­łe wąt­pli­wo­ści ze wzglę­du na ko­niecz­ność za­sy­pia­nia z ze­gar­kiem na rę­ku.

Oczy­wi­ście nie za­bra­kło pod­sta­wo­wej funk­cji – otrzy­my­wa­nie po­wia­do­mień na te­mat smsów oraz po­łą­czeń przy­cho­dzą­cych. Ca­łość ma współ­pra­co­wać ze smart­pho­na­mi pra­cu­ją­cy­mi pod sys­te­mem An­dro­id oraz iOS.

Koszt smar­twatcha wy­no­sić ma 199 do­la­rów. W skle­pach bę­dzie do­stęp­ny od li­sto­pa­da.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na