Smartwatch bez ładowania

O fir­mie Swatch już kie­dyś wspo­mi­na­łem. Ten du­ży pro­du­cent szwaj­car­skich ze­gar­ków po­sta­no­wił wkro­czyć na are­nę smar­twat­chy. Jak do­tąd pi­sa­łem o smar­twatchu To­uch, któ­ry jest już w sprze­da­ży. Te­raz na­to­miast za­po­wia­da­ny jest mo­del, mający tro­chę in­ne za­sto­so­wa­nie niż po­przed­nik.

Swatch logo

 

Pro­­du­­cent ko­­le­j­ny raz zwra­­ca uwa­­gę na spra­­wę ko­niecz­no­ści czę­­ste­­go ła­­do­­wa­­nia ba­­te­­rii. Tym ra­­zem pra­­gnie iść o krok da­­lej i za­pre­ze­n­to­­wać urzą­­dze­­nie, któ­­re nie bę­­dzie wy­­ma­­ga­­ło ła­­do­­wa­­nia ba­­te­­rii. To, skąd bę­­dzie ze­­ga­­rek po­­zy­­ski­­wał ene­r­gię jest jak na ra­­zie ta­­je­m­ni­­cą. Nie­­wą­t­pli­­wie je­d­nak bę­­dzie to je­­den z głó­w­nych czy­n­ni­­ków wy­­ró­ż­nia­­ją­­cych ze­­ga­­rek.

Do­dat­ko­wo w urzą­dze­niu za­war­ty zo­sta­nie mo­duł NFC, któ­ry bę­dzie wy­ko­rzy­sty­wa­ny do me­cha­ni­zmu płat­no­ści mobil­nych. Po­sia­da­cze te­le­fo­nów z sys­te­mem Win­dows Pho­ne rów­nież po­win­ni się nim za­in­te­reso­wać, po­nie­waż oprócz wspar­cia dla An­dro­ida, bę­dzie współ­pra­co­wał rów­nież z okien­ka­mi.

To, jak się osta­tecz­nie za­pre­zen­tu­je ten smar­twatch, ja­kie są je­go osta­tecz­nie pa­ra­me­try tech­nicz­ne oraz wy­gląd dowie­my się już nie­dłu­go, po­nie­waż je­go pre­mie­ra za­pla­no­wa­na jest na dru­gi kwar­tał te­go ro­ku.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na