Smartwatch Bluboo Xwatch ma kosztować jedynie 99 dolarów

Cena naj­now­szego smar­twat­cha od chiń­skiego pro­du­centa tech­no­lo­gii ubie­ral­nej ma – według zapew­nień dewe­lo­pera – nie prze­kra­czać stu dola­rów. Urzą­dze­nie nie zosta­nie przez to okro­jone z funk­cji, prze­ciw­nie, znaj­dziemy w nim wiele cie­ka­wych roz­wią­zań.

Pre­miera inte­li­gent­nego zegarka przy­pad­nie praw­do­po­dob­nie na koniec bie­żą­cego mie­siąca. Cena urzą­dze­nia, według źró­deł GizChina (anglo­ję­zycz­nego por­talu m.in. o tech­no­lo­gii weara­bles), ma nie prze­kro­czyć stu dola­rów, a mimo to dewe­lo­pe­rzy nie zre­zy­gno­wali z wielu funk­cji.

W smar­twat­chu znaj­dziemy moni­tor akcji serca, wyso­ko­ścio­mierz prze­zna­czony dla miło­śni­ków wspi­naczki i wędró­wek, baro­metr, a także GPS, który sta­nowi naj­waż­niej­szą funk­cję Xwat­cha.

1451283916761389

Ser­cem urzą­dze­nia ma być pro­ce­sor 1,2 GHz z pamię­cią 4 GB. Blu­boo Xwatch będzie wypo­sa­żony w wyświe­tlacz o roz­mia­rze 1,3 cala i roz­dziel­czo­ści wyno­szą­cej 360 x 360 pik­seli. Gru­bość zegarka nie prze­kro­czy 9,8 mm.

Czy pro­dukt chiń­skiego dewe­lo­pera narobi tro­chę hałasu na rynku urzą­dzeń weara­bles? Wydaje się, że tak; warto przy­po­mnieć, że pro­du­cent Casio Smart Out­door Watch twier­dził, że ich urzą­dze­nie nie posiada funk­cji GPS, ponie­waż nie pozwo­liła na to pamięć urzą­dze­nia i ucier­piała by na tym żywot­ność bate­rii.

Xwatch ma być kon­ku­ren­cją przede wszyst­kim dla Moto 360, który nieco prze­grywa już z chiń­skim smar­twat­chem, jeśli cho­dzi o spe­cy­fi­ka­cje urzą­dzeń, Moto 360 posiada bowiem więk­szy wyświe­tlacz 1,56-calowy o mniej­szej roz­dziel­czo­ści wyno­szą­cej 360 x 330 pik­seli. Jest rów­nież odro­binę grub­szy (11,4 mm).

Źródło: wareable.com
Obrazki pochodzą ze strony producenta oraz gearbest.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii News:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na