Smartwatch Co­gito Pop

smartwatch Co­gito Pop

Smartwatch Co­gito Pop to tro­chę odmienna propozy­cja od typowych smartzegarków, gdyż smartwatch ten nie posiada ekranu. Jest to połą­cze­nie ana­lo­go­wego zegarka z powia­do­mie­niami o zda­rze­niach na tele­fo­nie w for­mie czte­rech LEDo­wych ikon.
Sam zega­rek to rów­nież kla­syczne wzor­nic­two.
Atu­tem jest wytrzy­mu­jąca mie­siące bateria oraz  wodosz­czel­ność do 10ATM.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

  • ekran ana­lo­gowa tar­cza z 4 iko­nami infor­mu­ją­cych o zda­rze­niach
  • Blu­eto­oth
  • wymiary 42x42x15 m­m
  • waga 40 g

Funk­cje:

  • alerty powia­do­mie­ń
  • infor­ma­cje o aktyw­no­ści fizycz­ne­j
  • współ­pra­cuje z Android i iOS

Cena:
Dostępny od 230 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na