Smartwatch Co­oKoo Wat­ch

smartwatch Co­oKoo Wat­ch

Smartwatch Co­oKoo Wat­ch to ana­lo­gowy smar­tzegarek z okrą­głą tar­czą, na której wyświetla ikony, infor­mujące o otrzymanych powia­do­mie­niach.
Posiada rów­nież moż­li­wość wyzwo­le­nia spustu migawki apa­ratu w smart­fo­nie.

Funk­cje:

  • alerty powia­do­mie­ń
  • zdalne wyzwa­la­nie kamery w tele­fo­nie
  • anti-lost
  • kro­ko­mie­rz
  • współ­pra­cuje z sys­te­mem Android i iOS

Ce­na­:
Zega­rek ten można zna­leźć za około 270 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na