Smartwatch dla dzieci od Vtech’a

Smar­twat­che to nie tyl­ko hi­ghen­do­we wy­na­laz­ki na­szpi­ko­wa­ne naj­now­szą tech­no­lo­gią, ale rów­nież pro­ste za­baw­ki. Ta­kim czymś ma być ko­lej­ne urzą­dze­nie od fir­my Vtech.

vtech smartwatch

Źródło obrazka: digitalspy.co.uk

Vtech Smar­twatch jest prze­zna­czo­ny dla dzie­ci w wie­ku od 6 do 12 lat i po­sia­dać ma 1,4 ca­lo­wy ko­lo­ro­wy ekran, apa­rat fo­to­gra­ficz­ny, moż­li­wość na­gry­wa­nia fil­mów, dyk­ta­fon (wraz z apli­ka­cją do edy­cji gło­su) oraz kil­ka gier edu­ka­cyj­nych. Mo­del ten bę­dzie do­stęp­ny w 20 róż­nych wa­rian­tach wi­zu­al­nych. Pro­du­cent za­po­wie­dział, że ce­na pla­so­wać się ma w re­jo­nach 40 fun­tów.
Nie­ste­ty, mi­nu­sem jest fakt, że na pew­no nie po­ja­wi się przed se­zo­nem ko­mu­nij­nym. Prze­wi­dy­wa­na da­ta wy­pusz­cze­nia te­go urzą­dze­nia to sier­pień te­go ro­ku. Są­dzę jed­nak, że mo­że to być do­bre roz­wią­za­nie dla ro­dzi­ców, któ­rzy pra­gną ku­pić swo­je­mu dziec­ku ja­kiś pre­zent.
Przy­po­mnę tyl­ko, że już wcze­śniej oma­wia­ny był wą­tek ze­gar­ka dla dzie­ci, któ­ry miał tro­chę in­ną funk­cję. Mo­wa o mo­de­lu Fi­LIP, ma­ją­cym wspo­ma­gać ro­dzi­ców w opie­ce nad dzieć­mi.

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na