Smartwatch Ga­rett Ione L12S

smartwatch Ga­rett Ione L12S

Smartwatch Garett Ione L12S to na­stępna pozy­cja wprost od Chiń­czy­ków.
Zega­rek o nowo­cze­snym desi­gnie, który luźno nawią­zuje do sty­li­styki jed­nego ze smar­twat­chy Sam­sunga i dużej funk­cjo­nal­no­ści za nie­wielką cenę.
Plu­sem jest bate­ria, ktora wytrzy­muje nawet tydzień.

 

 

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekran OLED
 • Blu­eto­oth 3.0
 • glo­snik i mikro­fo­n
 • bate­ria 250mAh
 • wymiary 7.3 x 6.0 x 2.9 cm
 • waga 40 g

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • kro­ko­mie­rz
 • pilot mp3
 • pro­wa­dze­nie roz­mów (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • dyk­ta­fo­n
 • funk­cja anti-lost
 • pra­cuje z WM, Android (naj­więk­sze moż­li­wo­ści), iOS, BB OS

Ce­na­:
Na Ceneo już od około 198 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na