Smartwatch Krüge­r& Matz Style

smartwatch Krüge­r& Matz Sty­le­

Smartwatch Krüge­r& Matz Sty­le­ to pol­ska pro­duk­cja.
Zega­rek posiada okrą­głą koperte, dzięki czemu przy­wo­dzi na myśl kla­syczne zegarki. Potrafi jednak o wiele wię­cej niż zwy­kły cza­so­mierz, a w niczym nie odstaje od innych pro­duk­cji w tym prze­dziale ceno­wym.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • ekarn 1.22” 240×240
 • pro­ce­sor MTK2502
 • 128MB RAM
 • bate­ria 320mAh
 • Blu­eto­oth 3.0
 • wymiary 51,15 x 42,8 x 12 mm
 • waga 50 g
 • gło­śnik i mikro­fo­n
 • pul­so­mie­rz

Funk­cje:

 • otrzy­my­wa­nie powia­do­mie­ń
 • wysy­ła­nie krót­kich sza­blo­no­wych odpo­wie­dzi SMS
 • kro­ko­mie­rz
 • pilot mp3
 • zdalna kame­ra­
 • pro­wa­dze­nie roz­mów (zestaw gło­śno­mó­wiący)
 • pogo­da­
 • kal­ku­la­to­r
 • budzi­k
 • sto­pe­r
 • kalen­da­rz
 • pra­cuje z Android i iOS

Cena:
Na stro­nie pro­du­centa dostępny za 299 zł.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na