Smartwatch, który przypilnuje Twojego dziecka

filip_smartwatch

Ten smar­twatch bę­dzie z pew­no­ści do­brą in­for­ma­cją dla wszyst­kich za­tro­ska­nych o swo­je dzie­ci ro­dzi­ców. Fi­LIP, o któ­rym mo­wa jest ze­gar­kiem ma­ją­cym za za­da­nia uła­twiać ko­mu­ni­ka­cję na li­nii ro­dzic – dziec­ko.

Po­sia­da on wie­le opcji kon­tro­li ro­dzicielskiej, na przy­kład moż­li­wość wy­zna­cza­nia re­jo­nów, na któ­rych mo­że znaj­do­wać się dziec­ko (w przy­pad­ku gdy prze­kro­czy ten te­ren, ro­dzic do­sta­je sto­sow­ną in­for­ma­cję na apli­ka­cję swo­je­go te­le­fo­nu). W urzą­dze­niu tym moż­na zde­fi­nio­wać 5 nu­merów te­le­fo­nów, pod któ­re na­sza po­cie­cha mo­że dzwo­nić. Od­bie­rać moż­na do­wol­ny nu­mer, któ­ry zna nu­mer te­go urzą­dze­nia. Oczy­wi­stą opcją wy­da­je się być moż­li­wość spraw­dze­nia, gdzie jest na­sze dziec­ko w do­wol­nym mo­men­cie.

Gdy dziec­ko znaj­dzie się w nie­bez­pie­czeń­stwie, mo­że w do­wol­nym mo­men­cie po­łą­czyć się z opie­ku­na­mi. Po­łą­cze­nia bę­dą wy­ko­ny­wa­ne w ko­lej­no­ści prio­ry­te­tów w książ­ce te­le­fo­nicz­nej, aż do skut­ku. Ze­ga­rek włą­czy wte­dy tryb prze­chwy­ty­wa­nia dźwię­ku, aby moż­na by­ło spraw­dzić póź­niej, co się dzia­ło z dziec­kiem w mię­dzy­cza­sie.

Nie­ste­ty, ce­na ta­kie­go urzą­dze­nia nie jest naj­niż­sza: 200$ w abo­na­men­cie, co świad­czy o tym, że nie bę­dzie to ga­dżet dla każ­de­go.

Jak wi­dać, mo­że być to bar­dzo do­bre roz­wią­za­nie dla za­tro­ska­nych ro­dzi­ców, któ­rzy chcą wie­dzieć co się dzie­je z ich dzieć­mi. Ten smar­twatch dla dzie­ci jest nie tyl­ko elek­tro­nicz­nym ga­dże­tem, ale też po­moc­ni­kiem w pil­no­wa­niu ma­lu­cha. Oby tyl­ko ci bar­dziej za­bor­czy nie wy­ko­rzy­sta­li ich do nie­ustan­ne­go kon­tro­lo­wa­nia… Oczy­wi­ście trze­ba pa­mię­tać, że nie za­stą­pi ono opie­ku­nów przed pil­no­wa­niem naj­młod­szych roz­ra­bia­ków.

 

Autor: Watchmen

Pasjonat nowoczesnych technologii, głównie mobilnych.

Udostępnij na