Smartwatch Mobvoi Ticwatch opuszcza chińską granicę

Pe­kiń­ski pro­du­cent smart­ze­gar­ków, Mobvoi, zde­cy­do­wał się na zapro­jek­to­wa­nie dru­giej wer­sji urzą­dze­nia, prze­zna­czo­nej dla ryn­ków nie­chiń­skich.

Pierw­sza wer­sja Ticwat­cha uka­zała się na rynku weara­bles we wrze­śniu ubie­głego roku. Smart­ze­ga­rek odniósł spory suk­ces – od dnia pre­miery zostało sprze­da­nych 100 000 egzem­pla­rzy, co – według zapew­nień Mobvoi – czyni go naj­le­piej sprze­da­ją­cym się smar­twat­chem z Andro­idem w Chi­nach.

tic_4a_cropped

We­dług sza­cun­ków ser­wisu ware­able.com, Ticwatch znaj­duje się pomię­dzy Apple Wat­chem a Gearem S2, któ­rego ilość sprze­da­nych egzem­pla­rzy wynio­sła podobno 180 000 egzem­pla­rzy w ciągu jed­nego dnia.

Tak dobry wynik sprze­daży zachę­cił Mobvoi do wyj­ścia Ticwat­cha na świa­towe rynki; dla­tego teraz pro­jek­to­wana jest druga wer­sja urzą­dze­nia, zorien­to­wana na użyt­kow­ni­ków nie­chiń­skich. Mobvoi zawdzię­cza swój suk­ces apli­ka­cjom prze­zna­czo­nym wyłącz­nie dla użyt­kow­ni­ków z Pań­stwa Środka.

green

Na razie nie wia­domo, czym obie wer­sje będą się od sie­bie róż­niły. Warto jed­nak zwró­cić uwagę na autor­ski sys­tem ste­ro­wa­nia gło­sem, który spra­wił, że użyt­kow­nicy Ticwat­cha korzy­stali z tej funk­cji o wiele czę­ściej niż chiń­scy użyt­kow­nicy Moto 360 i Huawei Watch ze swo­ich „gło­so­wych” odpo­wied­ni­ków. Miejmy nadzieję, że ste­ro­wa­nie gło­sem będzie dla Mobvoi prio­ry­te­tem przy pro­jek­to­wa­niu mię­dzy­na­ro­do­wej wer­sji urzą­dze­nia.

Źródło: wareable.com
Źródło obrazków: frogdesign.com

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Newsy:

Sebastian Liberadzki

Autor: Sebastian Liberadzki

Technologiczny fascynat, od czasu do czasu zatapiający się w światach gier komputerowych.

Udostępnij na