Smartwatch MyKro­noz ZeWat­ch3

smartwatch MyKro­noz ZeWat­ch3

Smartwatch MyKro­noz ZeWat­ch3 to pozy­cja szwaj­car­skiej fir­my.­
Zega­rek ten spra­wia wra­że­nie ele­ganc­kiego i nowo­cze­snego.
Bate­ria wytrzy­muje około 3 dni.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­niczna:

 • OLED 96×64
 • Blu­eto­oth 4.0
 • bate­ria 200 mAh
 • wymiary 86 x 58 x 15 mm
 • waga 41 g

Funk­cje:

 • Połą­cze­nia­
 • Powia­do­mie­nia­
 • Wyko­ny­wa­nie zadań za pomocą pole­ceń gło­so­wy­ch
 • Kro­ko­mie­rz
 • Poko­nany dystan­s
 • Spa­lone kalo­rie­
 • Sen
 • Cele
 • Muzy­ka­
 • Alarm, gdy tele­fon znaj­duje się poza zasię­gie­m
 • Przy­po­mnie­nia­
 • Moni­to­ro­wa­nie aktyw­no­ści

Cena:
Za około 350 zł można nabyć to urzą­dze­nie.

Zo­bacz inne wpisy z kate­go­rii Smartzegarki do 500 zł:

Cezary Czajka

Autor: Cezary Czajka

Uczeń technikum na profilu elektronika, muzyk, gracz, ale przede wszystkim pasjonat technologii.

Udostępnij na